W grudniu 2021r. zakończony został I etap budowy kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach.

Przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości, obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o przeznaczenie części środków z umorzenia pożyczki na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych realizowana będzie przez wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu Wykonawcę. Cena za budowę przyłącza kanalizacyjnego będzie uzależniona od długości przyłącza (dla każdej nieruchomości indywidualnie).

Kwota za wykonanie 1 mb przyłącza zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu przez Gminę. Koszt budowy przyłącza w 50% zostanie sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach, pozostałe 50% właściciel nieruchomości pokryje ze środków własnych na podstawie wystawionej przez Gminę faktury.

Osoby zainteresowane wykonaniem budowy przyłącza kanalizacyjnego przez gminę i otrzymaniem 50% dofinansowania prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 01 marca 2022r. do 15 marca 2022r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą stosownych umów z Gminą w wyznaczonym terminie nie będą uwzględnieni w dofinansowaniu budowy przyłączy. Możliwość otrzymania dofinansowania dotyczy wyłącznie właścicieli budynków znajdujących się przy nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej (część sołectwa Mierzęcice II i Przeczyce).


Zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości uzyskania pomocy finansowej jaką pozyskała Gmina.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór umowy dotacji na przyłącza 2022
  2. Druk uzgodnienia dotyczącego przyłącza kanalizacyjnego
  3. Oświadczenie