System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Przyłącza kanalizacyjne

Informujemy, że mieszkańcom którzy zawarli umowę określającą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice”, dofinansowanego ze środków z NFOŚiGW, przekazywane są koszty wykonania przyłącza.Koszty te zostały oszacowane na podstawie ofert cenowych wykonawców (wyłonionych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poźn. zm.) i przedstawiają się następująco:

 1. Budowa przyłączy:
  • 1 mb przyłącza rura DN 160 - 138,99 zł,
  • 1 mb przyłącza rura DN 200 - 159,90 zł,
  • 1 mb przyłącza rura DN 63 (tłoczna) - 104,55 zł,
  • 1 sztuka studzienki systemowej DN 315 - 621,15 zł,
  • 1 sztuka przepompowni przydomowej - 10 086,00 zł.;
 1. Dokumentacja projektowa - 25,00 zł za projekt;
 2. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (m. in. kontrola realizacji zadania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zgodności z normami, dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót) - 35,00 zł od nieruchomości;
 3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (m.in. wykonanie pomiarów na otwartym wykopie, map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) - 150,00 zł od nieruchomości.

  Łącznie pkt 2 - 4 (koszty projektowe i geodezyjne): 210,00 zł

Wyżej przedstawione ceny są kosztami całkowitymi, od których należy odjąć 45% bezzwrotnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby, które zadeklarowały wpłatę 45% wkładu własnego w spłatach ratalnych proszone są o przybycie do Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy w tym zakresie.

Mieszkańcy, którzy nie deklarowani wpłat ratalnych i nie mogą wywiązać się ze złożonego zobowiązania, tj. wpłaty 55% wkładu własnego do 31.12.2014 roku, mogą zwrócić się z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości, do których nie jest wykonywane przyłącze do końca roku 2014.


 

Szanowni Mieszkańcy. Informuję, że wyłoniony w drodze przetargu wykonawca (Firma Usługowa – Handlowa i Produkcyjna „IVA” Iweta Kowalczyk, Brzozówka 21, 32-340 Wolbrom) podpisuje z właścicielami nieruchomości protokoły wejścia w teren.

 

Powyższe działania prowadzone są w celu rozpoczęcia prac budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na podstawie umowy zawartej z właścicielami nieruchomości określającej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe w ramach projektu pn.: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice”.

Po wykonaniu przyłącza podpisywany będzie dokument - protokół wyjścia oraz spisany zostanie stan wodomierza na dzień przyłączenia do kanalizacji.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Program priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

 


 

Na terenie Gminy Mierzęcice realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca sieć główną oraz oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości.

 

Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina poczyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania. Szansę tę stworzył Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakładający możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy przyłączy według przedstawionych poniżej wariantów:

Gmina Mierzęcice złożyła w wymaganym terminie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w maksymalnej wysokości tj. 45%. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego. Dofinansowanie w formie pożyczki wymagałoby zaciągnięcia przez gminę pożyczki w NFOŚiGW, dzięki której mieszkańcy zyskaliby możliwość ratalnych wpłat na sfinansowanie wkładu własnego budowy przyłącza, aby jednorazowo nie obciążać budżetu domowego. Umowa pożyczki zostałaby zawarta przez NFOŚiGW z Gminą Mierzęcice, natomiast Gmina zawarłaby umowy z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane wpłatami ratalnymi (wariant I) na pokrycie wkładu własnego budowy przyłącza prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 10 lutego 2014r. do 14 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

Osoby zainteresowane wyłącznie dofinansowaniem 45 % w formie dotacji (wariant II) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania:

Informacje ogólne


Projekt  „Budowa  kanalizacji  wraz  z  przepompowniami  dla  Gminy  Mierzęcice”, realizowany  w  ramach  projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa” ma na celu stworzenie sieci kanalizacyjnej w gminie Mierzęcice.


Głównym celem, jaki postawiła przed sobą Gmina Mierzęcice, jest ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie  standardu  życia  oraz  warunków  prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców. Gmina chce osiągnąć to założenie poprzez realizację projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”. Zakłada on stworzenie sieci  kanalizacyjnych - systemu połączonych ze sobą przewodów, służących do odprowadzania ścieków do  oczyszczalni - w gminach Mierzęcice, Ożarowice oraz sołectwie Brynica gminy Miasteczko Śląskie, a także w strefie okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
 
Działania podejmowane w ramach projektu przynoszą zamierzone efekty. Wykonawcy uzyskali pozwolenia na budowę. Prace związane z budową kanalizacji rozpoczęły się w sołectwie Najdziszów na ulicach Topolowej i Tylnej, oraz w sołectwie Nowa Wieś na ulicy Wojska Polskiego.

Harmonogram projektu przewiduje zakończenie wszystkich prac do 31.12.2014 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 

Budowa oczyszczalni - informacje szczegółowe

W ramach zadania pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica”  -  zadanie nr 10:

Pozyskano oświadczenia właścicieli działek, upoważniające Wójta Gminy Ożarowice do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oczyszczalni, drogi do projektowanej oczyszczalni oraz  zjazdu z drogi gminnej.

 1. Starosta Tarnogórski wydał decyzję nr 1260/12 z dnia 10.09.2012 r. o pozwoleniu na budowę oczyszczalni, która uprawomocniła się 24.09.2012 r.
 2. W dniu 15.10.2012 r. złożono wniosek do Starostwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi do oczyszczalni oraz zjazdu z drogi gminnej.
 3. W dniu 04 i 23.10.2012 r. odbyły się spotkania z właścicielami działek w sprawie wykupu.
 4. W dniu  26.10.2012 r. przekazano teren budowy wraz z poleceniem inżyniera kontraktu rozpoczęcia robót.
 5. Obecnie w ramach budowy oczyszczalni realizowane są roboty ziemne oraz odwodnieniowe.

 


 

Co to jest kanalizacja sanitarna?

Sieć kanalizacji sanitarnej to system połączonych ze sobą przewodów, służący do odprowadzenia ścieków gospodarczo - bytowych z budynków do oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami zwanymi przepompowniami.

 

Dlaczego warto korzystać z kanalizacji?

 1. Kanalizacja to najprostszy i najwygodniejszy pod względem logistycznym, ale także ekonomicznym sposób odprowadzanie ścieków z budynku.
 2. Gromadzenie ścieków w szambie i ich wywożenie przez uprawnione podmioty to rozwiązanie niewygodne dla mieszkańców, a także generujące znacznie wyższe koszty niż eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

  Obecnie przy średnim miesięcznym zużyciu wody 10 m3 w gospodarstwie domowym - koszt wywozu nieczystości z szamba to od 130 - 260 zł / m-c.

  Wg aktualnych cen usług oczyszczalni w Pyrzowicach, koszt odbioru i oczyszczenia ścieków to  5,69 zł/m3, co przy  10 m3 daje kwotę 56,90 zł.

  A zatem jest to kwota kilka krotnie mniejsza niż usługa wozem asenizacyjnym.

  Po wybudowaniu kanalizacji cena oczyszczenia 1 m3 ścieków będzie tym mniejsza, im więcej będzie gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
 3. Kanalizacja to skuteczny sposób na redukcję ścieków oraz znaczne obniżenie ich szkodliwego wpływu na środowisko  i  zdrowie człowieka.
 4. Inwestycja w system kanalizacyjny przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy Mierzęcice dla nowych inwestorów, a także stanie się świadectwem jej rozwoju gospodarczego.

 

Dbałość o środowisko jest obecnie jednym z priorytetowych zadań krajów członkowskich UE, wśród nich także Polski. Od początku istnienia Unii Europejskiej zagadnienia ochrony środowiska, w szczególności ochrony wód, ich  jakości i ilości są przedmiotem  szczegółowych regulacji prawnych Wspólnoty.

Obecnie, zgodnie z dyrektywami UE budowa systemów kanalizacyjnych jest jednym z rozwiązań wspierających ochronę wód.

Budowa sieci kanalizacyjnej to nie tylko  projekt spełniający wymogi Unii Europejskiej, ale przede wszystkim inwestycja na rzecz ochrony środowiska  i  poprawy standardu życia.

Od 2015 roku wymagania środowiskowe ulegną znacznemu zaostrzeniu i będą stosowane kary za odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

Warto poszerzyć swoją wiedzę o projekcie pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” oraz poznać sprawdzone fakty o zaletach użytkowania sieci kanalizacyjnej.

 

Co należy wiedzieć?

Szczegółowe zasady korzystania z kanalizacji gminnej określa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Gmina Mierzęcice prowadzi intensywne starania by pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji.

Pozyskane z NFOŚiGW środki umożliwią obniżenie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych ponoszonych przez właścicieli posesji.

Obecnie średni koszt wybudowania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego o śr. 160 mm to około 250 zł., przy czym właściciel posesji może wykonać roboty ziemne i instalacyjne we własnym zakresie.

 


 

Poniżej publikujemy mapę terenów położonych w gminie Mierzęcice, które zostały objęte projektem „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno - ściekowa”

 

Aby pobrać mapę prosimy o kliknięcie na rysunku mapy.

 


 

Galeria zdjęć związanych z projektem

 

Prace budowlane

Informujemy, że od dnia 01.02.2015r. ulegną zmianie numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa".


Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa będzie można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Przedstawiciele wykonawcy -  Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński. - Tel.: 691-736-642 lub 601-082-753,
 • Przedstawiciel Gminy Mierzęcice - Wojciech Mazurek - Tel.: 784-079-270.

 

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 28.10.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Toporowicach na ul. Mostowej i ul. Źródlanej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 


Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 7.10.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Mierzęcicach na ul. Kościuszki.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 30.09.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Przeczycach na ul. Młyńskiej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 26.09.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Targoszycach na ul. Kościelnej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 3.12.2012r. rozpoczną się roboty budowlane w Zawadzie na ul. Nowowiejskiej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka, Zakład Robót Wielobranżowych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o .

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerem telefonu 667-595-144.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 15.11.2012r. rozpoczną się roboty budowlane w Najdziszowie na ul. Tylnej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka, Zakład Robót Wielobranżowych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o .

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerem telefonu 667-595-144.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 29.10.2012r. rozpoczną się roboty budowlane na terenie Gminy Mierzęcice.


Roboty będą prowadzone w Najdziszowie na ul. Topolowej, a także w Nowej Wsi na ul. Wojska Polskiego (od S-1 do DK78).

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka, Zakład Robót Wielobranżowych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o .

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerem telefonu 667-595-144.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Projekt kluczowy „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” ma na celu budowę sieci kanalizacyjnych na terenie gmin Mierzęcice, Ożarowice oraz sołectwa Brynica gminy Miasteczko Śląskie, a także budowę biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków.

 

Działania podejmowane w ramach projektu przyniosły pierwsze efekty. W chwili obecnej zaakceptowana została koncepcja dla prawie 95% projektów – prace nad akceptacją trwają jedynie w obszarach, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W ramach projektu uzyskano cztery pozwolenia na budowę dla zadań położonych na terenie gmin Mierzęcice i Ożarowice, a także dla budowy oczyszczalni ścieków. Zakres pozwolenia na budowę dla Gminy Mierzęcice obejmuje: ul. Wojska Polskiego, ul. Zawadzkiego w miejscowości Nowa Wieś, ul. Nowowiejską w Zawadzie oraz ul. Topolową i ul. Tylną w Najdziszowie.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od uzyskania stosownej zgody na zajęcie pasa drogowego. Przewidywany termin ich rozpoczęcia to wrzesień - październik 2012 r.

Harmonogram projektu przewiduje zakończenie wszystkich prac do 31 grudnia 2014 r.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Uzgodnienia w sprawie przebiegu kanalizacji.

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE


Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” w dniu 13 października 2012 r. (sobota) będą prowadzone uzgodnienia w terenie przez pracowników biura projektowego MGGP S.A. wyposażonych w kamizelki z logo MGGP S.A. koloru seledynowego (osoby prowadzące uzgodnienia posiadają upoważnienie Wójta Gminy Mierzęcice). Uzgodnienia będą prowadzone na terenie działek położonych przy drodze krajowej DK 78 (Mierzęcice ul. Wolności, Przeczyce ul. 21 Stycznia, Boguchwałowice ul. Szczęśniaka) oraz w zakresie lokalizacji przepompowni ścieków w rejonie ulic Źródlanej i Mostowej w Toporowicach oraz ulicy Parkowej w Boguchwałowicach. Ponadto z uwagi na brak wszystkich uzgodnień dokonywane będą uzupełniające uzgodnienia w rejonie następujących ulic:

 • ul. 21 Stycznia, ul. Słoneczna, ul. Młyńska w Przeczycach,
 • ul. Dąbrowska, ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach,
 • ul. Dworska w Sadowiu,
 • ul. Kościuszki, ul. Głowackiego, ul. Kościelna w Mierzęcicach,
 • ul. Targowa w Przeczycach.

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” w dniach 05 - 06.06.2012r. odbędą się uzgodnienia przebiegu kanalizacji sanitarnej na terenie Przeczyc, rejon ulicy 21-Stycznia, Młyńska, Podgórna i Zarzeczna oraz w Toporowicach ulica Dąbrowska i Mostowa.

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 1. Jacek Mitek
 2. Magdalena Przeklasa
 3. Małgorzata Górka
 4. Dorota Barnaś
 5. Bartosz Dzwonek
 6. Grzegorz Kukliński

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” dnia 14.05.2012r. w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz dnia 15.05.2012r. w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się uzgodnienia w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toporowice. 

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 1. Jacek Mitek
 2. Dorota Barnaś
 3. Bartosz Dzwonek
 4. Wojciech Żywczak

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.
Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” dnia 01.05.2012r. odbędą się uzgodnienia w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 21-Stycznia, Targowa, Zarzeczna, Podgórna, Dąbrowska - Przeczyce, Czerwonego Zagłębia - Toporowice.

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 • Jacek Mitek
 • Magdalena Przeklasa
 • Dorota Barnaś
 • Joanna Piekarska-Wołowicz
 • Agata Litera
 • Małgorzata Górka
 • Bartosz Dzwonek
 • Wojciech Żywcza

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” dnia 21.04.2012 (sobota) w godzinach od 9:00 do 16:00 w remizie OSP w Przeczycach odbędą się uzgodnienia w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Przeczyce.


Obszar prowadzonych uzgodnień obejmował będzie rejon ulic:

 • 21-go Stycznia,
 • Podgórnej,
 • Zarzecznej,
 • Targowej.


Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 • Mitek Jacek
 • Przeklasa Magdalena
 • Górka Magdalena
 • Zegar Sebastian

 

W tym samym dniu pracownicy MGGP S.A. dokonają uzgodnień w terenie. Tak jak podczas poprzednich uzgodnień będą wyposażeni w kamizelki z logo koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” w dniu 31 marca 2012 r. (sobota) w rejonie ulic Zawadzkiego, Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Tylnej, Topolowej i Krótkiej będą prowadzone uzgodnienia w terenie.

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP S.A., w następującym składzie:

 1. Barnaś Dorota
 2. Przeklasa Magdalena
 3. Górka Magdalena
 4. Zegar Sebastian
 5. Żywczak Wojciech

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A. koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.
Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 


 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno - ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” w dniach od 21.03.2012 r. do 23.03.2012 r. w rejonie ulic Wojska Polskiego, Zawadzkiego, Nowowiejskiej, Tylnej, Topolowej i Krótkiej będą prowadzone uzgodnienia w terenie.

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 1. Anita Kizior-Żymuła
 2. Dorota Barnaś
 3. Sebastian Zegar
 4. Wojciech Żywczak
 5. Bartosz Dzwonek.

 

W dniach 21.03.2012 r. i 22.03.2012 r. (środa, czwartek) uzgodnienia mogą być prowadzone do godzin późnowieczornych według potrzeb mieszkańców. Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP koloru seledynowego.

  

Telefon kontaktowy do biura MGGP: (14) 631 87 48

 
Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

  Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
 
    

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.

Prace te prowadzą geodeci reprezentujący Biuro Projektów MGGP z Tarnowa, którzy posiadają stosowne umocowania i są wyposażeni w kamizelki z oznaczeniem biura. Uprzejmie proszę o umożliwienie dokonania pomiarów i udzielenie wszelkiej pomocy.

Informuję ponadto, że od dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoczyna się procedura uzgadniania przebiegu projektowanej kanalizacji. Właściciele nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana kanalizacja lub które sąsiadują z działkami, na których budowana będzie kanalizacja proszeni są o przyjęcie osób dokonujących uzgodnień i podpisanie przedstawionych dokumentów.

 

Osoby, które będą dokonywały uzgodnień będą posiadały stosowne upoważnienia imienne wystawione przez Panią Krystynę Kiecka reprezentującą Wykonawcę Robót Budowlanych wyłonionego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 Wójt Gminy Mierzęcice 
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.