System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Insygnia gminy

 

Gmina Mierzęcice od dnia 29 października 2001 roku może poszczycić się pięknym herbem - widomym znakiem samorządowej tożsamości oraz flagą. Symbolika herbu oparta jest bezpośrednio na tradycji lokalnej i jest jej odzwierciedleniem.
Herb utrzymany jest w tonacji dwukolorowej. Błękit nawiązuje do barw Śląska, natomiast czerwień do barw gminy. Tarcza herbowa dzielona jest w pas. W dolnym czerwonym polu umieszczony jest biały gryf wspięty w prawo ze złotym dziobem i pazurami. W górnym błękitnym polu widnieją trzy kłosy zboża nawiązujące do rolniczych tradycji gminy. Analogicznie wygląda flaga - w proporcjach 5:8, dzielona w pas, czerwono-błękitna. W górnym lewym rogu gryf w kolorze białym, przed nim kłos zboża złoty.


Zastosowanie w herbie Gminy Mierzęcice wizerunku gryfa ma w pełni uzasadnioną rację historyczną. Gryf jest jednym z najpiękniejszych i najstarszych godeł polskiego rycerstwa. Pieczętował się nim ród Gryfitów, którego Mierzęcice w odległych wiekach były siedzibą. Jedna gałąź tego rodu osiedliła się w Mierzęcicach i przyjęła nazwisko Mirzowscy. Wykonanie herbu nastąpiło zgodnie z zasadami heraldyki i miejscowej tradycji historycznej.


Uroczyste nadanie insygniów herbowych Gminie Mierzęcice nastąpiło w dniu 11 listopada 2001 roku, w 83 rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Uroczystość z udziałem gości zaproszonych, Zarządu Gminy, Radnych Rady Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców gminy, odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, a poprzedzona została mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. św.Mikołaja w Targoszycach z uroczystym poświęceniem insygniów. Prezentacja herbu i flagi odbyła się w asyście pocztów sztandarowych i pocztu flagowego. Przekazania Aktu nadania herbu i flagi na ręce Wójta Gminy - inż. Stanisława Paksa dokonała Przewodnicząca Rady Gminy - mgr Bogusława Zalewska.


Opis heraldyczny

Herb Gminy Mierzęcice

Pole dzielone w pas. W dolnym polu czerwonym umieszczony
jest gryf biały wspięty w prawo, dziób i pazury złote.

W górnym polu błękitnym trzy kłosy zboża złote

 

Zgodnie z poniższą uchwałą:

Wizerunek herbu stanowi własność Gminy Mierzęcice i podlega ochronie prawnej.
Korzystanie z herbu Gminy wymaga zgody Zarządu Gminy (czyt. Wójta Gminy).

 


 

Uchwała Nr XXXVI/197/2001
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 października 2001 roku.
w sprawie: ustanowienia herbu Gminy Mierzęcice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

1.

1. Nadać herb Gminie Mierzęcice.
2. Wizerunek graficzny herbu Gminy Mierzęcice stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

Wizerunek herbu stanowi własność Gminy Mierzęcice i podlega ochronie prawnej. Korzystanie z herbu Gminy wymaga zgody Zarządu Gminy.

3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia gminy

 

1864r. Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie ukazem o urządzeniu gmin wiejskich wprowadziły nową organizację władz wiejskich. Z dotychczasowej Gminy Olkusko – Siewierskiej wyodrębniono Gminę Sulików.


1867r. W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez władze carskie w 1866r., a powiększającej liczbę powiatów dochodzi do utworzenia powiatu będzińskiego wchodzącego w skład guberni piotrkowskiej. Mierzęcice i okoliczne miejscowości znajdują się w granicach nowo powstałego powiatu.


1870r. Utrata praw miejskich przez Siewierz wskutek represji carskich za udział w powstaniu styczniowym. Po likwidacji statusu miejskiego i przemianowaniu na osadę uprawnienia władcze gminy uzyskał Sulików – co istotne - z siedzibą (kancelarią) w Mierzęcicach. W skład gminy Sulików weszły osady i wsie: Boguchwałowice, Brudzowice, Góra Siewierska, Kuźnica Świętojańska, Kuźnica Sulikowska, Mierzęcice, Nowa Wieś, Piwoń, Przeczyce, Siewierz, Strąków, Sadowie, Sulików, Toporowice, Targoszyce, Zawada, Zendek.


1915r. Pod okupacją austriacko – niemiecką Zagłębia Dąbrowskiego utworzono gminę Mierzęcice, przenosząc ją ze Sulikowa. Powstał Komitet Gminny oraz wybrano sołtysów i wójta.


1918r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze polskie zachowały na terenie dawnego zaboru rosyjskiego istniejący podział administracyjny. Gmina Mierzęcice wchodziła nadal w skład powiatu będzińskiego, ale już województwa kieleckiego.


1 stycznia 1927r. Gmina Mierzęcice wraz z gminami Siewierz, Rokitno Szlacheckie, Poręba, Kromołów, Włodowice, Mrzygłód, Pińczyce, Koziegłowy, Koziegłówki, Rudniki Wielkie, Choroń, Niegowa i miastem Zawiercie, została wyłączona z powiatu będzińskiego i wcielona do nowo z tych gmin utworzonego powiatu zawierciańskiego. Siedzibą władz powiatowych zostało Zawiercie.


24 lutego 1945r. Dochodzi do zmiany przynależności wojewódzkiej. Na mocy uchwały Rady Ministrów powiat zawierciański, a wraz z nim Gmina Mierzęcice, został wyłączony z województwa kieleckiego i włączony do nowego województwa śląsko – dąbrowskiego.
W granicach gminy znajdowały się miejscowości: Mierzęcice, Nowa Wieś, Sadowie, Zawada, Przeczyce, Boguchwałowice, Toporowice, Brudzowice, Zendek.


1952r. Oderwanie się Najdziszowa od Nowej Wsi i utworzenie własnego sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy.


29 września 1954r. Ustawa o likwidacji gmin i utworzeniu w ich miejsce gromad jako podstawowych jednostek podziału administracyjnego terenów wiejskich.


Z Gminy Mierzęcice utworzono 2 gromady skupiające po 20 miejscowości:

  • gromada Przeczyce (wieś gromadzka Przeczyce, wsie Boguchwałowice, Boguchwałowice II i Toporowice, kolonie Mrowieniec, Skotnica, Stara Wieś, Podmłyniec, Zarzecze, Pasieka, Zakamień, Komorne, Dąbrowska, Gostów, Gaj, Pałęczek i Sławniów, pustkowia Przymiarki i Górnicze oraz osada młyńska Biała). Sołectwami były wsie: Przeczyce, Boguchwałowice i Toporowice.
  • gromada Mierzęcice (wieś gromadzka Mierzęcice, wsie Sadowie I, Sadowie II, Najdziszów, Nowa Wieś, Targoszyce, Zawada, Zendek i Strąków, kolonie Przy Szosie, Przy Kościele, Łubne, Niwiska, Zadzień, Godowa, Pasternik, Dąbrówka, Ostrowy, Mierzęcice – stacja kolejowa oraz pustkowie Niedźwiadek). Sołectwami były wsie: Mierzęcice, Najdziszów, Nowa Wieś, Sadowie, Zawada i Zendek.


1 stycznia 1970r. Z gromady Mierzęcice odłączył się Zendek, który wszedł w skład gromady Ożarowice i powiatu tarnogórskiego.


29 listopada 1972r. Na mocy ustawy o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych nastąpiła likwidacja gromad i reaktywowanie gmin.


1 stycznia 1973r. Z dwóch gromad: Mierzęcice i Przeczyce utworzono Gminę Mierzęcice, w skład której weszło 9 jednostek osadniczych, które tworzyły 8 sołectw: Mierzęcice, Nowa Wieś, Najdziszów, Sadowie, Zawada, Przeczyce, Boguchwałowice, Toporowice.


1 czerwca 1975r. Wchodzi w życie ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmiana ustawy o radach narodowych. W wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny, czyli powiaty i utworzono 49 województw.

W latach 1975 – 1998 Gmina Mierzęcice należała do województwa katowickiego.


8 marca 1990r. Odtworzenie – po 50 letniej przerwie – na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym dawnej liberalnej instytucji ustrojowej – samorządu gminnego, zyskującego obligatoryjny charakter.


27 maja 1990r. Przeprowadzenie wyborów do rady gminy w oparciu o nową demokratyczną ordynację wyborczą.


19 grudnia 1996r. W obrębie likwidowanego garnizonu wojskowego zostaje utworzone sołectwo Mierzęcice – Osiedle.


1 stycznia 1999r. Weszła w życie reforma administracyjna wprowadzająca trójstopniową strukturę podziału terytorialnego państwa. Oprócz województw i gmin reaktywowano także powiaty: grodzkie i ziemskie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Gmina Mierzęcice weszła w skład reaktywowanego powiatu będzińskiego i województwa śląskiego, teraz o statusie samorządowym.
Oprócz Gminy Mierzęcice w granicach powiatu znalazły się jeszcze gminy: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki, Psary i od 1 stycznia 2002 – Sławków.
Gmina Mierzęcice objęła swym zasięgiem 9 sołectw: Mierzęcice, Mierzęcice – Osiedle, Boguchwałowice, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice, Zawada.


29 maja 2008r. Uchwała Rady Gminy Mierzęcice dokonująca podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwa: Mierzęcice i Mierzęcice II.
Sołectwo Mierzęcice objęło obszar miejscowości Mierzęcice zlokalizowany przy ul. Wolności, Kościuszki, Głowackiego, Bankowej, Gminnej, Widokowej oraz kolonię Targoszyce - ul. Kościelną.
Sołectwo Mierzęcice II natomiast objęło obszar miejscowości Mierzęcice położony przy ul. Szkolnej, Kolejowej, Leśnej, Wspólnej i Sosnowej, czyli kolonie Niwiska, Łubne i Zadzień.

Położenie geograficzne

 

Gmina Mierzęcice jest położona w centralnej części Wyżyny Śląskiej w odległości 20 km w linii prostej na północ od Będzina i 35 km od Katowic. Zajmuje obszar o powierzchni 51,27 km2. Od północnego wschodu graniczy z Gminą Siewierz, od południa z Gminą Psary, od południowego zachodu z Gminą Bobrowniki i od zachodu z Gminą Ożarowice.

 

Dzięki wyżynnemu ukształtowaniu terenu, usłanego licznymi pagórkami jest to doskonały region do  pieszej, jak i rowerowej turystyki. Z dwóch wzniesień: w Nowej Wsi o wysokości 398 m n.p.m. i Ostrej Góry w Toporowicach o wysokości 351 m n.p.m. można przy dobrej pogodzie i odpowiedniej widoczności oglądać panoramę nie tylko całej gminy, ale również pobliskich miast Zagłębia i Górnego Śląska. Są to zatem wyśmienite punkty widokowe, a obszar gminy stanowi jeden z najbardziej malowniczo położonych terenów w powiecie będzińskim. Należy także zaznaczyć, iż wzniesienie w Nowej Wsi jest najwyżej położonym wzniesieniem nie tylko w powiecie będzińskim, ale jednocześnie całej Wyżyny Śląskiej. Dla porównania, Góra św. Doroty w Będzinie – Grodźcu, uważana do tej pory za najwyższą, ma „tylko” 382 m n.p.m.

 

Na terenie gminy znajduje się Zalew Przeczycko – Siewierski. Powstał on w 1963r. poprzez zamknięcie przegrodą przełomu biegu rzeki Czarnej Przemszy w Boguchwałowicach i wybudowanie zapory. Jego powierzchnia wynosi ok. 450 ha i ma długą na 19 km linię brzegową. Wokół zbiornika występuje unikalna fauna i flora z licznie reprezentowanymi gatunkami objętymi ochroną prawną. Można więc tu spotkać gniazdujące perkozy rdzawoszyje i mewy śmieszki. Oprócz doskonałego miejsca do wypoczynku, zalew stwarza idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Przy akwenie funkcjonują i coraz dynamiczniej się rozwijają przystanie żeglarskie, które organizują obozy, rejsy i regaty żeglarskie. Prowadzą także szkółki żeglarskie. Na miejscu można także wypożyczyć oraz popływać na kajaku i rowerku wodnym. Zalew jest prawdziwym rajem dla wędkarzy. Bardzo urozmaicona linia brzegowa zapewnia stanowiska z piaszczystym twardym dnem, jak i z mulistym, częściowo zarośniętym. W wodach akwenu występują liczne łowiska leszcza, sandacza, okonia, szczupaka, jazia, suma, wzdręgi. Na obrzeżach zalewu zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, campingi i pola namiotowe. Nieustannie poszerza się baza noclegowa i gastronomiczna, co prowadzi do dynamicznego rozwoju agroturystyki.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.