System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Jakość powietrza

INFORMACJA
O JAKOŚCI POWIETRZA


Informujemy, że w Planie Działań Krótkoterminowych (PDK) stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji” przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017r., określone zostały trzy poziomy ostrzegania ze względu na występujące stany jakości powietrza.

W myśl zapisów Planu Działań Krótkoterminowych i Procedury powiadamiania o jakości powietrza - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przygotowuje powiadomienie o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZK). WCZK przekazuje powiadomienie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które z kolei przekazuje je do gmin ze wskazaniem poziomu ostrzegania, jeśli występuje (I lub II lub III POZIOM).

Gmina niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zamieszcza je na stronie internetowej oraz przekazuje informacje do placówek oświatowych i opiekuńczych.  


Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego dostępny jest pod adresem:
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Aktualne informacje o jakości powietrza dostępne są na stronie WIOŚ w Katowicach w zakładce powiadomienie o aktualnej jakości powietrza:
http://www.katowice.wios.gov.pl/

Czystsze powietrze


Często w okresie jesienno - zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Wbrew pozorom metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, ze względu na niską wydajność energetyczną śmieci, oraz może stać się przyczyną poważnych i „kosztownych" kłopotów.

Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji pieców domowych jest niska temperatura spalania, która oscyluje w granicach od 200 do 500 stopni C. Z tego powodu w trakcie spalania odpadów wydzielają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje takie jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, dioksyny, furany!

Ponadto spalane w piecach domowych śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar domu!

 

Bezpieczne spalanie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. Rozkładają one i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.


Zagrożenia

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.


Regulacje prawne

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.

Statystycznie każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów rocznie. To dużo. Problemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy z odpadami. Chcemy pozbywać się ich w sposób efektywny i co najważniejsze bezpieczny. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach zwanych potocznie spalarniami.


Pamiętajmy!

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 
Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

Prawo zabrania spalania w piecach domowych i kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady z kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki,
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

 

Palenie śmieci w domu jest: niebezpieczne i kosztowne.
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów!

 

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).


Pomocne linki:

Punkt zbierania odpadów

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Mierzęcice (PSZOK).

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mierzęcice Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice. Punkt prowadzony jest przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1 - 3, 42-600 Tarnowskie Góry.


Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00.


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte świetlówki,
 • zużyte opony. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady biodegradowalne w tym odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.  


Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


Dodatkowo przypominamy, że:

 • meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości  -  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w roku.  Szczegółowe  informacje  o terminach  zbiórki  podane będą do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Mierzęcice,
 • selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, a także odpady ulegające  biodegradacji , gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są w ilości 1 m3 rocznie na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielolokalowej - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 3,
 • pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach. Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę remontowo-budowlaną. Odpady te nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz gminy.

 


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), nakłada pewne obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych są zobowiązani do oddania zużytych urządzeń zbierającym tego typu sprzęt oraz mogą oddać zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu w pojemnikach służących do zbiórki odpadów komunalnych.


Sprzedawcy detaliczni i hurtowi  sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zbierający zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny są zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.


Ponadto zbierający sprzęt są zobowiązani do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi) gminy, na terenie której działają, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

 • nazwę i adres siedziby firmy lub imię i nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,
 • adres punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym również punktów sprzedaży sprzętu.


Wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który winien być zbierany zgodnie z powyższymi zasadami, wyszczególniono w załączniku nr 1 do cytowanej ustawy.

Stosownie do zapisów art. 84 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 
WYKAZ

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mierzęcice

 

Nr

Nazwa i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rodzaj zbieranego
sprzętu

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry

Zużyty sprzęt zbierany od mieszkańców, raz w roku w wyznaczonym terminie
(sprzęt musi być zgromadzony oddzielnie)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry


ul. Wolności 133

42-460 Mierzęcice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (poz. 118) w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zamieszczonym w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. Wyżej wymieniony rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Wobec powyższego wszelkie wnioski rejestrowe wraz z opłatami należy kierować do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Sprawozdawczość

 

Sprawozdawczość podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynikająca z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła zmiany w zakresie sprawozdawczości podmiotów odbierających odpady komunalne.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ww. ustawy, jest obowiązany zamieścić w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok, także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek wykazać w sprawozdaniu szczegółowe informacje określone w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sprawozdaniu podaje także liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, w wyżej wskazanych terminach, sprawozdania zerowe.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, tj.:

 • za I kwartał - do 30 kwietnia;
 • za II kwartał - do 31 lipca;
 • za III kwartał - do 31 października;
 • za IV kwartał - do 31 stycznia.


Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek w sprawozdaniu wykazać szczegółowe informacje określone w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 roku określił wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust.1 i art. 9o ust.1 kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach (art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik

Terminy odbioru odpadów segregowanych oraz zmieszanych w 2019 roku

 

HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

Mierzęcice

Ulice: Wolności, Bankowa, Kościuszki, Widokowa, Głowackiego, Księdza Zasadzina, Gminna, Południowa

28.01

25.02

25.03

20.04

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11

2.12

30.12

-

Ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna

2.01

29.01

26.02

26.03

23.04

21.05

18.06

16.07

13.08

10.09

8.10

5.11

3.12

31.12

Ulica: Radosna

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

-

 

Nowa Wieś

Ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Zacisze

25.01

22.02

22.03

19.04

17.05

14.06

12.07

9.08

6.09

4.10

2.11

29.11

28.12

Ulica: Południowa

28.01

25.02

25.03

20.04

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11

2.12

30.12

 

Najdziszów, Zawada, Sadowie, Targoszyce

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

 

Boguchwałowice

4.01

31.01

28.02

28.03

25.04

23.05

21.06

18.07

16.08

12.09

10.10

7.11

5.12

Aleje I - XX

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

 

Toporowice

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Słoneczna

7.01

4.02

4.03

1.04

27.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

14.10

9.11

9.12

Ulice: Młyńska, Podgórna, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona, Targowa, Cicha, Polna, Podbiele, Spokojna, Stawowa, Szeroka, Rukoli

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

 

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

 

Zawada

Ulica: Nowowiejska

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Najdziszów

Ulice: Topolowa, Tylna

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Sadowie

Ulica: Daleka

7.01

4.02

4.03

1.04

27.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

14.10

9.11

9.12

Ulica: Dworska, Zjazdowa

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulica: Krótka

17.01

14.02

14.03

11.04

9.05

6.06

4.07

1.08

29.08

26.09

24.10

21.11

19.12

 Ulica: Krótka 14A

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Targoszyce

Ulica: Kościelna

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Toporowice

Ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Źródlana

7.01

4.02

4.03

1.04

27.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

14.10

9.11

9.12

Ulica: Dolna, Mostowa

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

Ulice: Łąkowa, Mostowa (14D, 14F, 16A, 16B, 25A), Ogrodowa, Dąbrowska 4A

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Boguchwałowice

Ulice: Biała, Buczka, Parkowa, Jana Pawła II, Niepodległości

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulice: Aleje, Astrów, Bażantów, Biwakowa, Bocianów, Błękitna, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Fiołków, Grabowa, Górna, Jarzębinowa, Jaskółek, Jastrzębia, Kaczeńców, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolorowa, Kormoranów, Krokusów, Kukułek, Leszczynowa, Modrzewiowa, Nadbrzeżna, Nasturcjowa, Niepodległości (8, 12), Parkowa (49, 62D), Pierwiosnków, Poprzeczna, Sokołów, Skowronków, Słowików, Stokrotek, Szafirowa, Szpaków, Tęczowa, Tulipanów, Turkusowa, Wakacyjna, Wierzbowa

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

13.06

11.07

8.08

5.09

3.10

31.10

28.11

27.12

 

Mierzęcice

Ulice: Gminna, Wolności

4.01

31.01

28.02

28.03

25.04

23.05

21.06

18.07

16.08

12.09

10.10

7.11

5.12

Ulice: Bankowa, Boczna, Kościuszki, Radosna, Szkolna (3, 9, 7A, 11), Wolności (10A, 66, 82, 82A, 84, 86, 88, 90, 103B, 129), Księdza Zasadzina, Południowa (5, 7)

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

Ulice: Głowackiego, Widokowa

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

Ulica: Szkolna

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulice: Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Wspólna

10.01

7.02

7.03

4.04

2.05

30.05

27.06

25.07

22.08

19.09

17.10

14.11

12.12

 

Nowa Wieś

Ulice: Południowa (22), Wojska Polskiego, Zawadzkiego, Strażacka

17.01

14.02

14.03

11.04

9.05

6.06

4.07

1.08

29.08

26.09

24.10

21.11

19.12

Ulice: Wojska Polskiego (43A, 52A), Zawadzkiego (147C, 147D)

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

13.06

11.07

8.08

5.09

3.10

31.10

28.11

27.12

Ulice: Zacisze (6)

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Polna, Szeroka, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

Ulica: Targowa

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

Ulica: Cicha

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulica: Młyńska (2), Polna (34E, 37A), Rukoli (3, 4), Słoneczna, Spokojna, Stawowa, 21 Stycznia (121, 201, 215, 245), Zarzeczna (5)

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

13.06

11.07

8.08

5.09

3.10

31.10

28.11

27.12

 

Mierzęcice Osiedle - wywóz dwa razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i czwartek


Ponadto informujemy, że z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe
odpady komunalne (zmieszane i segregowane) odbierane są w każdy poniedziałek
w okresie od maja do września, w miesiącach kwietniu i październiku co dwa tygodnie,
w pozostałym okresie raz w miesiącu (zgodnie z powyższym harmonogramem).

Utrzymanie czystości na terenie gminy Mierzęcice

 

Gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz od 2015 roku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku.

Właściciele pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady (nie objętych gminnym systemem) są obowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, tj. wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice właściciele wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady, są obowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych polega na segregowaniu odpadów komunalnych na następujące frakcje:

 • papier i tektura
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • bioodpady,
 • zużyte świetlówki.

 Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice, w zakresie dotyczącym nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 • Usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia, bądź wypływu ze zbiornika, w sposób wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w zbiorniku. Opróżnianie szamba powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.
 • Posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą oraz przechowywania dowodów uiszczania opłat za te usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego. Wywozu nieczystości płynnych z szamb może dokonywać jedynie wyspecjalizowany przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta Gminy Mierzęcice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Jeśli dany teren jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych dotąd w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są przyłączyć budynek mieszkalny do sieci kanalizacyjnej na własny koszt. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z zarządzającym siecią. W przypadku Gminy Mierzęcice jest nim Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 133.


Niestety niektórzy zamiast legalnie wywozić nieczystości z przydomowego szamba do oczyszczalni ścieków, wolą je pod osłoną nocy wylewać na okoliczne działki. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest nielegalne! Zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, rowów bądź wylewanie ich na polach razem z gnojówką i gnojowicą.

Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Dlatego też Policja ma obowiązek zareagować, a Gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości.

Tego typu ścieki to nie nawóz, który można wylać na pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to przede wszystkim siedlisko wirusów i bakterii bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E. Coli i Salmonella oraz cała masa różnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wodę do picia mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.

Pamiętajmy, że konsekwencji i skutków wylewania ścieków do gruntu nie widać od razu, ale wcześniej czy później do nas wrócą i odczuwać je będziemy my, nasi sąsiedzi a przede wszystkim nasze dzieci. Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę?

W związku z licznymi skargami odnośnie nielegalnych zrzutów ścieków, informujemy mieszkańców, że będą przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych


Jednym z celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zgodnie z zapisami art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

 • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
 • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.


Natomiast według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zostały określone w drodze niżej wymienionych rozporządzeń:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych


Zgodnie z zapisami powyższych aktów wykonawczych gminy zobowiązane są do osiągnięcia następujących poziomów odzysku:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne

 10  12 14  16 18 20  30 40 50

Inne niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30 36  38  40 42 45  50  60  70
 Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania
w stosunku
do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 r. [%]

75 50  50  50  45  45  40 40  35

 
Realizując obowiązki nałożone przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, o osiągniętych przez Gminę Mierzęcice poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,77%

28,32%

22,39%

27,39%

30,60%

32,96%

35,93%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

29,88%

5,84%

 

Dodatkowo przedstawiamy informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 - załączniki do pobrania 2012 rok, 2013 rok, 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok, rok 2017, rok 2018


Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice:

Zmieszane odpady komunalne

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

1 195,25 Mg

1 404,34 Mg

2 140,30 Mg

2084,90 Mg

2503,40 Mg

2675,03 Mg

2369,95 Mg

 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych


Zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiamy informację o miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych  z terenu Gminy Mierzęcice przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

Firmy odbierające odpady


Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice

 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp.. zo.o.
ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel. (32) 285 46 18, (32) 285 46 10


PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska
Tel. (34) 329 92 29


MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. w Kielcach
ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce
Tel. (41) 366 04 58


Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
Korzonek 98, 42-274 Konopiska
Tel. (32) 366 89 84


FCC Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
Tel. (32) 376 34 50


Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
Tel. (32) 249 56 80


ALBA Południe Polska Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. (32) 396 92 00, (32) 396 92 12


ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. (32) 262 50 29, (32) 262 50 29


Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Krakowska 45, 42-470 Siewierz
Tel. (32) 674 11 77


CENTROSKUP POLSKA „Marcin Pyrzyk”
ul. Andersa 39/14, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 513 814 594

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa
Tel. (34) 365 05 01


Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Tel. (32) 642 23 71, (32) 642 19 58


P.H.U. "Reko" Jakub Ciupiński
ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków
Tel. 796 904 332

 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 53, (32) 288 70 83

 

Usługi Asenizacyjne Maciej Małota,
Boguchwałowice ul. Buczka 2 42-460 Mierzęcice
Tel.: 601 527 257

 

Usługi Transportowe dla Rolnictwa Ciągnikiem
Czesław Filipczyk
Przeczyce ul. 21 Stycznia 329, 42-460 Mierzęcice

Tel.: (32) 391 00 04, 691 375 688

 

W.P.T.U.P.H Andrzej Frączek
Ożarowice ul. Stawowa 10, 42-625 Ożarowice
Tel.: (32) 284 03 63, 607 215 052


Firma „EKO” Janusz Bochenek

Psary ul. Szkolna 94, 42-512 Psary
Tel:. 603 930 812, (32) 363 48 25

 
F.H.U. SKOTAQUA Agnieszka Skotarska
Psary ul. Szkolna 94, 42-512 Psary
Tel.: (32) 363 48 25, 605 608 005, 604 809 216


TOI TOI Polska Sp. z o.o. - Przedstawicielstwo TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin
Tel.:(32) 267 05 11


Zakład Usługowo – Handlowy „TANK-BUD” Zbigniew Perlik
ul. Szkolna 12, 42-512 Psary
Tel. 601 491 932

WC Serwis Śląsk Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
Tel.: (32) 278 45 31, 801 133 088

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: (32) 784 02 00

AWI Adam Michniewski
ul. Szkolna 99A, 42-512 Psary
Tel.: 501 263 334

 


 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1579)

 

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie

KOMART
Sp. z o.o. Knurów

44-194 Knurów
ul. Szybowa 44

Folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

(32) 33 55 060
(32) 33 55 061
510 111 126

2.

Ekoplast - Produkt Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie - Zdrój

adres do doręczeń:
43-400 Cieszyn
ul. Frysztacka 145

Folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

(33) 858 00 75

Wyroby zawierające azbest.


     Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876) oraz art. 162 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr.129, poz. 902 ze. zm.)Wójt Gminy Mierzęcice przypomina o składaniu:

 • informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

 • informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.


Informację należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Przypominamy, iż na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz ww. rozporządzenia osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, są zobowiązane przedłożyć Wójtowi Gminy Mierzęcice informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 

Substancjami tymi są w szczególności: azbest i PCB (polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylo-metan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie).

 

Przedmiotową informację należy składać do Referatu Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. 3) lub przesyłać drogą pocztową.

 

Zinwentaryzowane ilości i rodzaje materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice, będą podstawą do opracowania gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Informuję również przedsiębiorców o obowiązku wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876) tj.:


„....Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprze sporządzenie spisu z natury.


Inwentaryzacje, o której mowa właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie;
 • drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.


Informacje należy sporządzić wg. następujących wzorów, dostępnych na stronie internetowej www.mierzecice.bip.info.pl:

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone 

 • OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

Publicznie dostępny wykaz danychUdostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie określone zostało ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

 

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku:

 1. Na wniosek osoby zainteresowanej
 2. Na stronach internetowych organów administracji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):
   • w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się obligatoryjnie dokumenty i rejestry wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

   • na stronach BIP organów administracji udostępniany jest Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obejmujący spis i treść tzw. kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów zawierający opis przedmiotu dokumentu wraz z określeniem miejsca ich przechowywania i odniesieniem do dokumentów powiązanych.

 

Zasadą jest udostępniane informacji o środowisku na pisemny wniosek (są jednak wyjątki), przy czym zgodnie z art. 13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227) od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

We wniosku o udostępnienie informacji powinien być jasno określony zakres informacji i oczekiwana forma udostępnienia.

 

W pewnych sytuacjach organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, np. jeżeli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się oraz w sytuacji, gdy wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. Odmowa następuje w drodze decyzji organu administracji. Ograniczenia udostępniania informacji o środowisku uregulowane zostały w art. 16 ust. 1 ustawy.

 

Z art.16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wynika że nie udostępnia się informacji dotyczących:

 1. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 2. dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 3. dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju
 4. informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania,
 5. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa;
 6. obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Ponadto ograniczeniem udostępniania informacji o środowisku są inne prawa osób trzecich, wynikające z innych ustaw. Chodzi tu o informacje dotyczące:

 1. danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną – ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.);

 2. spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.);

 3. danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1. przekazanie informacji następuje ustnie lub
 2. informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

 

Udostępnienie jest płatne w sytuacji, gdy:

 1. informacje wymagają wyszukania,
 2. sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
 3. następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np.elektroniczną na płycie CD)
 4. organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

 

Sposób zgłaszania i terminy realizacji wniosków o udostępnienie informacji o środowisku

 

 


 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie stanowi zbiór kart informacyjnych opisujących poszczególne dokumenty oraz miejsce przechowywania danego dokumentu.

 

Wzory kart określało do 15 listopada 2010r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827). Karty (A-I) są charakterystyczne dla opisu danego rodzaju dokumentu, np.karty typu B – zawierają opis decyzji lub postanowień oraz wskazań lokalizacyjnych, karty typu D opisują dokumenty stanowiące polityki, strategie, plany lub programy.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w wykazie umieszczone zostały dane o następujących dokumentach:

  1. Wnioski (karty A) i decyzje (karty B) dotyczące:
   • zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk da bezdomnych zwierząt,

   • czasowego odebrania okrutnie traktowanego lub zaniedbywanego zwierzęcia właścicielowi,

   • zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

   • zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

   • wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia  i za niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

   • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.


  2. Postanowienia (karty B) oraz raporty i analizy porealizacyjne (karty E) dotyczące planowanych przedsięwzięć, wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.:
   • postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu,

   • uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z organami ochrony środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


  3. Projekty dokumentów (karta C) i dokumenty (karta D) o charakterze polityk, strategii, programów i planów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, leśnictwa.
  4. Zgłoszenia instalacji (karta H), z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (jak przydomowe oczyszczalnie ścieków).
  5. Inne dokumenty (karta I) – dotyczące stanu elementów przyrodniczych, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki, działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.


Od dnia 16 listopada 2010r. obowiązuje nowe rozporządzenie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249). Jednocześnie utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2007r.

 

Informacje dotyczące prowadzonego wykazu:

 1. Wykaz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.mierzecie.bip.info.pl
 2. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.
 3. Osobą do kontaktu w sprawie wykazu jest Magdalena Adamczyk, telefon (32) 288 79 00 wew. 221.
 4. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ekoportal.pl


Pliki do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.