System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Stypendia szkolne dla uczniów termin składania wniosków do 15 września 2020r.

Stypendia szkolne dla uczniów termin składania wniosków do 15 września 2020r.

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

  1. stypendium szkolne,
  2. zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 528,00 zł i fakt zamieszkania na terenie gminy Mierzęcice.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mierzęcicach w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Mierzęcice pokój nr 6. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z m-ca sierpnia), lub zaświadczenie (ksero decyzji) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.