System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Co o koronawirusie musimy wiedzieć - podstawowe zasady profilaktyki

Podatki lokalne na 2020 rok

Uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 27 listopada 2019r. Rada Gminy Mierzęcice uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2020r.

 

 

 1) Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,90 zł,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,76 zł,
 3. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,15 zł,
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,27 zł,
 5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni 2,65 zł.

2) Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,75 zł,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 21,27 zł,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 11,00 zł,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,80 zł,
 5. domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 8,05 zł,
 6. garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 5,28 zł,
 7. budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 3,50 zł,
 8. pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 4,95 zł.

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwałą Nr XI/94/2019 z dnia 27 listopada 2019r. Rada Gminy Mierzęcice uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na 2020r. (stawki te nie są zmieniane od 2013r.)

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka (w zł)
od do
powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 724,00
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 1058,00
powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1336,00

 b) równe lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne (w zł)  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych (w zł)
od do
DWIE OSIE
 12 ton poniżej 15 ton  1390,00 1446,00  
15 ton   1558,00 1648,00 
TRZY OSIE
 12 ton poniżej 25 ton  2004,00  2058,00
 25 ton   2392,00 2514,00
   CZTERY OSIE I WIĘCEJ
 12 ton poniżej 25 ton  2448,00 2560,00
 25 ton   2782,00 2994,00

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita Stawka (w zł)
od 3,5 tony - poniżej 12 ton 1336,00

 b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + naczepa

Osie z zawieszeniem penumatycznym lub uznane za równoważne (w zł) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych (w zł)
od do
DWIE OSIE
 12 ton 36 ton włącznie 1880,00 2014,00
powyżej 36 ton   2280,00 2304,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
 12 ton 36 ton włącznie 2136,00 2258,00
powyżej 36 ton   2514,00 2948,00

 

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 a) od 7 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita Stawka (w zł)
od 7 ton - poniżej 12 ton 1002,00

 b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy

Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne (w zł) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych (w zł)
od do
JEDNA OŚ
 12 ton poniżej 25 ton 822,00 946,00
powyżej 25 ton   834,00 1056,00
DWIE OSIE
 12 ton 26 ton włącznie 1502,00 1446,00
powyżej 36 ton   2014,00 2148,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
 12 ton 36 ton włącznie 1168,00 1336,00
powyżej 36 ton   1558,00 1670,00

 4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza kierowcą:

Liczba miejsc Stawka (w zł)
mniejsze niż 22 miejsca 1246,00
równej lub wyższej niż 22 miejsca 1970,00

 

DEKLARACJE PODATKOWE

Z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. oraz z dnia 03 czerwca 2019 r. dotyczące określenia ogólnokrajowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych (tj. informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach).

Informacje na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości można składać papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy złożenia tych dokumentów należy do podatników.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.