System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Dlaczego wzrastają opłaty za śmieci?

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się w dniu 16 października 2019r. zmienione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto w tym miejscu przypomnieć dlaczego i w jaki sposób Rada Gminy określa stawki tzw. „opłaty śmieciowej”.

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013r. całkowicie zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Gminy przejęły obowiązek odbioru odpadów komunalnych. Dotychczasowe umowy podpisywane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne zostały zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która płacona jest przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy.

Odpady komunalne po 1 lipca 2013 roku odbierane są z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mierzęcice przez przedsiębiorstwo, które wybrane jest przez gminę w ramach postępowania przetargowego. Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę na rzecz gminy na podstawie złożonej deklaracji. W naszej Gminie opłata jest uiszczana co miesiąc, a jej wysokość uzależniona jest, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Rada Gminy w drodze uchwały. Określając stawkę „opłaty śmieciowej” Rada Gminy bierze pod uwagę zasadę „samofinansowania” się sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usuwania „dzikich wysypisk”.

W naszej Gminie nie ma limitu ilości odbieranych odpadów komunalnych tzn. że odbierana jest od mieszkańca każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Wprowadzenie nowego ustawowego systemu gospodarki odpadami i realizacja obowiązków nałożonych przez ustawę spowodowała niestety znaczny wzrost kosztów, jakie zobowiązani są ponosić mieszkańcy.

Wysokość wydatków ponoszonych przez Gminę z tytułu wynagrodzenia dla przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne uzależniona jest od ilości odbieranych odpadów komunalnych i stawki za 1 tonę odpadów (czym większa ilość zebranych „śmieci”, tym większe wydatki). W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia dla przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne.

Od ubiegłego roku nieprzerwanie wzrastają stawki za 1 tonę odbieranych odpadów komunalnych. Wpływ na to mają stale rosnące koszty składowania, energii i transportu oraz zwiększenie stawki tzw. opłaty marszałkowskiej. Są to czynniki zewnętrzne niezależne od Gminy.

Wysokość opłaty marszałkowskiej ustalana jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia ministra środowiska. Jeszcze w 2013 roku jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę, w 2014 roku - 119,68 zł za tonę, w 2017 roku - 120,76 zł za tonę, a w 2019 roku - już 170 zł za tonę. Od 2020 roku ma ona wynieść 270 zł za tonę!

Co istotne, z roku na rok maleje liczba podmiotów, które biorą udział w przetargach dot. odbioru śmieci. Brak konkurencji w tym zakresie jest kolejnym z czynników, które powodują drastyczny wzrost cen.

Gmina Mierzęcice aktualnie posiada zawartą umowę z firmą Remondis Sp. z o.o. Tarnowskie Góry, zgodnie z którą „stare” stawki obowiązują do 31.12.2019r. W bieżącym roku nastąpił jednak w naszej gminie znaczny wzrost drugiego składnika cenotwórczego tj. ilości odbieranych odpadów komunalnych (obrazuje to tabela poniżej), który powoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez Gminę z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odebranych odpadów.

Sytuacja przedstawiona powyżej wymusiła zmianę stawki „opłaty śmieciowej” w celu zbilansowania się systemu. Co warto podkreślić, stawka ta została przeliczona wg faktycznie poniesionych wydatków i otrzymanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do sierpnia 2019 roku, które kształtowały się w Gminie następująco:

  • Dochody – 807 081,05 zł
  • Wydatki – 959 466,43 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi otrzymane do sierpnia 2019r. nie pokrywają kosztów systemu zagospodarowania odpadów.

W związku z tym, Uchwałą Nr X/89/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 października 2019 roku zmienione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost opłat spowodowany był wyłącznie wzrostem ilości odbieranych odpadów.

Od listopada 2019 roku nowe stawki opłat wynoszą:

  • w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 63,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Czy to ostatnia podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Jak już wspomniano, obecne stawki za 1 tonę odpadów komunalnych obowiązują do 31.12.2019r.

Gmina, w lipcu br., ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Mierzęcice.

Niestety ceny oferowane przez oferentów są drastycznie wyższe od dotychczasowych i nawet nowa, podwyższona opłata nie pokryłaby kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego podjęto decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania przetargowego i ogłoszeniu nowego, którego termin rozstrzygnięcia planowany jest na miesiąc grudzień.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.