System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Artykuły

Gimnazjum w im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach

Kategoria: Jednostki organizacyjne
Opublikowano Super User

Gimnazjum im Czesława Miłosza w Mierzęcicach położone jest w pobliżu portu lotniczego Katowice - Pyrzowice, na terenie Górnego Śląska, którego głównym miastem są Katowice. Funkcję dyrektora od września 2012r. pełni Pani mgr Teresa Banaś. Obecnie w gimnazjum uczy się 157 uczniów.

 

 

Placówka zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną, fachową i rzetelną kadrę pedagogiczną, która składa się z 14 nauczycieli oraz pedagoga szkolnego i bibliotekarza. Kadra pedagogiczna podnosi sukcesywnie swoje kwalifikacje zarówno w Polsce jak i za granicą korzystając z seminariów Rady Europy oraz programu Unii Europejskiej (Lifelong Learning Programme) w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego.

W szkole panuje przyjazna, pełna zrozumienia atmosfera, a nauczyciele wspomagają uczniów w zdobywaniu wiedzy ogólnej oraz rozwijaniu umiejętności, kompetencji i zainteresowań.


Absolwenci Gimnazjum są doskonale przygotowani do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są sukcesy uczniów, którzy corocznie uczestniczą w wielu konkursach na wszystkich szczeblach.

 

TYTUŁ LAUREATA Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych uzyskało 12 uczniów:

 • Wojciech Kobiałka - Laureat konkursu przedmiotowego z historii,
 • Aleksandra Kozieł - Laureatka konkursu przedmiotowego z fizyki,
 • Gracjan Grela - Laureat konkursu  przedmiotowego z geografii,
 • Kinga Kańtoch - Laureatka konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego,
 • Gracjan Grela - Laureat konkursu przedmiotowego z fizyki,
 • Katarzyna Miś - Laureatka konkursu przedmiotowego z  matematyki,
 • Mateusz Jaskólski - Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki,
 • Marta Szwengruben - Laureatka konkursu przedmiotowego z biologii,
 • Agnieszka Jaskólska - Laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki,
 • Rafał Pawełczyk - Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki,
 • Katarzyna Gacek - Laureatka konkursu przedmiotowego z chemii.

 

TYTUŁ FINALISTY Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych uzyskało 5 uczniów:

 • Natalia Tobolik - Finalistka konkursu przedmiotowego z języka angielskiego,
 • Aleksandra Kozieł - Finalistka konkursu przedmiotowego z matematyki,
 • Olga Kozieł - Finalistka konkursu przedmiotowego z historii,
 • Marta Twardokęs - Finalistka konkursu przedmiotowego z historii,
 • Katarzyna Gacek - Finalistka konkursu przedmiotowego z matematyki,
 • Martyna Słowińska - Finalistka konkursu przedmiotowego z biologii.
   

Ponadto uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza zajmują najwyższe miejsca w licznych KONKURSACH POWIATOWYCH z języka niemieckiego i angielskiego, w tym m.in.

 • Kinga Kańtoch - Laureatka Powiatowego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego,
 • Aleksandra Brudzińska Laureatka Powiatowego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego,
 • Aleksander Bara I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej z języka niemieckiego,
 • Aleksandra Brudzińska I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej z języka niemieckiego,
 • Magdalena Kubik I miejsce w Powiatowym Obcojęzycznym Konkursie Recytatorskim z języka niemieckiego,
 • Paulina Borówka I miejsce w Powiatowym Literackim Konkursie Obcojęzycznym dla Gimnazjalistów z języka angielskiego,
 • Monika Cieplińska I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej z języka angielskiego.

 

ZAWODACH SPORTOWYCH, w tym na najwyższym szczeblu

Wielokrotne, czołowe miejsca w:

 • Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej,
 • Półfinale Wojewódzkim w Piłce Ręcznej,
 • Rejonowej Gimnazjadzie w Szachach,
 • Finale Wojewódzkim w Szachach,
 • Rejonowej Gimnazjadzie w Tenisie Stołowym,
 • Rejonowej Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
 • Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

 

Szkoła umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez realizację następujących działań:

 ZAJĘCIA DODATKOWE realizowane w ramach:

 • przedmiotowych kół zainteresowań
  Koło języka niemieckiego,
  Koło informatyczne,
  Koło teatralno - kabaretowe,
  Koło języka angielskiego,
  Kolo geograficzne,
  Koło matematyczne,
  Koło fizyczne,
  Koło chemiczne,
  Przedsiębiorczość - na życzenie uczniów,
 • sportowych kół zainteresowań w ramach SKS

  Piłka ręczna,
  Piłka nożna,
  Aerobik – na życzenie uczniów,

 • innowacji pedagogicznych

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

 • wycieczki przedmiotowe i integracyjne – krajowe i zagraniczne,
 • wyjazdy na wystawy i pokazy naukowe –m.in. na Uniwersytet Śląski, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • wieczorne wyjazdy do teatru, operetki (zapraszamy uczniów i rodziców),
 • wyjazdy do kina,
 • bezpłatne wyjazdy w ramach realizacji projektu MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ.

 

IMPREZY KULTURALNO - OŚWIATOWE

 • Dzień Patrona
  Sesja naukowa poświęcona patronowi szkoły Czesławowi Miłoszowi. Wśród zaproszonych gości odwiedzili nas m.in. Agnieszka Kosińska, Barbara Gruszka - Zych Andrzej Franaszek - autor biografii Czesława Miłosza oraz redaktor "Tygodnika Powszechnego", Joanna Zach - pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca twórczości Miłosza Agnieszka Kosińska - pani, która pełniła funkcję sekretarza Czesława Miłosza, obecnie zaś sprawuje pieczę nad "Milosz Institute" - fundacją, która zajmuje się gromadzeniem i archiwizowaniem literackiego dorobku noblisty.

 • Akademie okolicznościowe dla uczniów i zaproszonych gości
 • Dyskoteki dla uczniów

 

Ponadto Gimnazjum organizuje środowiskowe imprezy kulturalno - oświatowe dla mieszkańców gminy Mierzęcice, promujące wartość edukacji i sportu, a przede wszystkim talenty i osiągnięcia uczniów gimnazjum. Tradycją stały się już:

 • Piknik Profilaktyczny, na którym uczniowie prezentują programy artystyczne, biorą udział w rozgrywkach sportowych i pokazują w ten sposób, że można dobrze się bawić bez używek,
 • Konkurs dla mieszkańców Gminy MISTRZ ORTOGRAFII połączony z występami artystycznymi uczniów,
 • Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego  w kategoriach wiekowych: młodzież do lat 18 – kategoria dziewcząt i chłopców oraz dorośli – kategoria kobiet i mężczyzn,
 • Koncert Kolęd,
 • Koncert Pieśni Patriotycznych,
 • Zabawa karnawałowa dla mieszkańców gminy.


WOLONTARIAT

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
 • Szlachetna Paczka,
 • Góra Grosza,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

 

KONKURSY organizowane przez szkołę, to m.in.:

 • konkurs recytatorski „Miłosz bliżej nas”, w którym biorą udział uczniowie z okolicznych gimnazjów i liceów
 • konkurs „Mity i fakty w chemii i fizyce” - patronat honorowy nad konkursem w roku szkolnym 2013/2014 objął Starosta Będziński

 

PROJEKTY I INNOWACJE REALIZOWANE W SZKOLE:

PROJEKTY EDUKACYJNE realizowane są przez uczniów Gimnazjum to np.:

 • Jak założyć własną firmę?,
 • Lekcja matematyki w banku,
 • Lekcja samorządności w Urzędzie Gminy Mierzęcice,
 • Projekt o Auschwitz - wywiady i wspomnienia.

 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:

 • Szkoła uczestniczyła w trwającym trzy lata projekcie pt."Edukacja w czasach różnorodnych wartości" w ramach unijnego programu Socrates Comenius. Partnerami gimnazjum byli:  Szkoła handlowa z Heidenheim w Niemczech oraz Szkoła integracyjna z Guijuelo w Hiszpanii.

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Unii Europejskiej:

 • Projekt EFS "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły". Każdy uczeń uczęszczał na dodatkową piątą godzinę matematyki. Uczniowie uczestniczyli w Kółkach Matematycznych oraz Zajęciach Rozwijających prowadzonych w ramach projektu.
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" w ramach projektu unijnego EFS szkoła otrzymała nowoczesną pracownię internetową.
 • Projekt "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Gimnazjum posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które w powstało w bibliotece szkolnej w efekcie realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ to nazwa projektu realizowanego od stycznia 2014 roku w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania w ramach projektu obejmują: liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE, ZAJĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE, JĘZYKI OBCE, ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA, wyjazdy edukacyjne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Gimnazjum uzyskało akceptację Kuratorium Oświaty w Katowicach na wprowadzenie następujących innowacji pedagogicznych:

 • Innowacja pedagogiczna "Jestem Polakiem i Europejczykiem". Założeniem innowacji było zwiększenie tygodniowej ilości godzin języka angielskiego do 5 i niemieckiego do 3 w ramach zajęć szkolnych,
 • Innowacja pedagogiczna: „Wpływ zachodzących zmian na efektywność wykorzystania czasu oraz na efektywność nauczania”. Założeniem innowacji były nowe rozwiązania organizacyjne polegające na realizacji zajęć międzyoddziałowych na kilku obowiązkowych przedmiotach, aby umożliwić przesunięcie godzin nauczania języków obcych na wcześniejsze i ułatwić uczniom rozwój bardzo pożądanych, ale trudnych umiejętności językowych
 • Innowacja pedagogiczna: „Świadomie i aktywnie planuję swoją przyszłość”. Założeniem innowacji było wprowadzeniu dodatkowej godziny z zakresu przedsiębiorczości z elementami preorientacji zawodowej oraz realizowaniu nowych treści na zajęciach języków obcych
 • Innowacja pedagogiczna z fizyki i matematyki: „Myśl logicznie i praktycznie”. Założeniem innowacji było zwiększenie ilości godzin matematyki w klasach pierwszych z 4 do 5 oraz fizyki w klasach drugich z 1 do 2
 • Innowacja pedagogiczna z fizyki: „Eksperymenty, czyli zadziwiający świat fizyki”- w trakcie realizacji

 

Zapraszamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej:

 

Kontakt:

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach
ul. Wolności 68
42 - 460 Mierzęcice
Tel./fax: (32) 391 00 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres skrytki ePUAP: /GimMilosz/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.