System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Przyłącza kanalizacyjne

Informujemy, że mieszkańcom którzy zawarli umowę określającą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice”, dofinansowanego ze środków z NFOŚiGW, przekazywane są koszty wykonania przyłącza.Koszty te zostały oszacowane na podstawie ofert cenowych wykonawców (wyłonionych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poźn. zm.) i przedstawiają się następująco:

 1. Budowa przyłączy:
  • 1 mb przyłącza rura DN 160 - 138,99 zł,
  • 1 mb przyłącza rura DN 200 - 159,90 zł,
  • 1 mb przyłącza rura DN 63 (tłoczna) - 104,55 zł,
  • 1 sztuka studzienki systemowej DN 315 - 621,15 zł,
  • 1 sztuka przepompowni przydomowej - 10 086,00 zł.;
 1. Dokumentacja projektowa - 25,00 zł za projekt;
 2. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (m. in. kontrola realizacji zadania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zgodności z normami, dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót) - 35,00 zł od nieruchomości;
 3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (m.in. wykonanie pomiarów na otwartym wykopie, map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) - 150,00 zł od nieruchomości.

  Łącznie pkt 2 - 4 (koszty projektowe i geodezyjne): 210,00 zł

Wyżej przedstawione ceny są kosztami całkowitymi, od których należy odjąć 45% bezzwrotnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby, które zadeklarowały wpłatę 45% wkładu własnego w spłatach ratalnych proszone są o przybycie do Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy w tym zakresie.

Mieszkańcy, którzy nie deklarowani wpłat ratalnych i nie mogą wywiązać się ze złożonego zobowiązania, tj. wpłaty 55% wkładu własnego do 31.12.2014 roku, mogą zwrócić się z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości, do których nie jest wykonywane przyłącze do końca roku 2014.


 

Szanowni Mieszkańcy. Informuję, że wyłoniony w drodze przetargu wykonawca (Firma Usługowa – Handlowa i Produkcyjna „IVA” Iweta Kowalczyk, Brzozówka 21, 32-340 Wolbrom) podpisuje z właścicielami nieruchomości protokoły wejścia w teren.

 

Powyższe działania prowadzone są w celu rozpoczęcia prac budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na podstawie umowy zawartej z właścicielami nieruchomości określającej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe w ramach projektu pn.: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice”.

Po wykonaniu przyłącza podpisywany będzie dokument - protokół wyjścia oraz spisany zostanie stan wodomierza na dzień przyłączenia do kanalizacji.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Program priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

 


 

Na terenie Gminy Mierzęcice realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca sieć główną oraz oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości.

 

Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina poczyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania. Szansę tę stworzył Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakładający możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy przyłączy według przedstawionych poniżej wariantów:

Gmina Mierzęcice złożyła w wymaganym terminie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w maksymalnej wysokości tj. 45%. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego. Dofinansowanie w formie pożyczki wymagałoby zaciągnięcia przez gminę pożyczki w NFOŚiGW, dzięki której mieszkańcy zyskaliby możliwość ratalnych wpłat na sfinansowanie wkładu własnego budowy przyłącza, aby jednorazowo nie obciążać budżetu domowego. Umowa pożyczki zostałaby zawarta przez NFOŚiGW z Gminą Mierzęcice, natomiast Gmina zawarłaby umowy z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane wpłatami ratalnymi (wariant I) na pokrycie wkładu własnego budowy przyłącza prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 10 lutego 2014r. do 14 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

Osoby zainteresowane wyłącznie dofinansowaniem 45 % w formie dotacji (wariant II) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.