System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zawiadomienie o zgłaszaniu kandydatów na ławników

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów  powszechnych (Dz. U. z 2001r.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Mierzęcice wybierze: 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz 3 ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu (w tym 1 do Sądu Pracy).

 

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników
upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:


• posiada obywatelstwo polskie;

• korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:


• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na w/w
liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 pokój 28. Karty dostępne są do pobrania również na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl oraz ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy   Mierzęcice  pokój   nr 28   w  dniach  i  godzinach  pracy  Urzędu. 
Termin 30 czerwca 2011r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

 

Informacje związane z wyborami ławników udziela inspektor ds. obsługi Rady Gminy pod numerem telefonu: 32 288-79-00 wew. 207

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski


  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
  2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego
  3. Oświadczenie kandydata na ławnika
  4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.