System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Punkt zbierania odpadów

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Mierzęcice (PSZOK).

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mierzęcice Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice.

 

PSZOK jest czynny, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujące dni:

 • poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00,
 • środa w godzinach od 13:00 do 18:00,
 • piątek i sobota w godzinach od 9:00 do 12:00.


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte świetlówki,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m3 na nieruchomość (w przypadku zabudowy wielolokalowej - na lokal), o ile nie zostały odebrane sprzed nieruchomości.



Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.


Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


Dodatkowo przypominamy, że:

 • meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości  -  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w roku.  Szczegółowe  informacje  o terminach  zbiórki  podane będą do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Mierzęcice,
 • selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są w ilości 1 m3 rocznie na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielolokalowej - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 4,
 • pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach. Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę remontowo-budowlaną. Odpady te nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz gminy.

 


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), nakłada pewne obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych są zobowiązani do oddania zużytych urządzeń zbierającym tego typu sprzęt oraz mogą oddać zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu w pojemnikach służących do zbiórki odpadów komunalnych.


Sprzedawcy detaliczni i hurtowi  sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zbierający zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny są zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.


Ponadto zbierający sprzęt są zobowiązani do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi) gminy, na terenie której działają, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

 • nazwę i adres siedziby firmy lub imię i nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,
 • adres punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym również punktów sprzedaży sprzętu.


Wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który winien być zbierany zgodnie z powyższymi zasadami, wyszczególniono w załączniku nr 1 do cytowanej ustawy.

Stosownie do zapisów art. 84 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 
WYKAZ

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mierzęcice

 

Nr

Nazwa i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rodzaj zbieranego
sprzętu

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry

Zużyty sprzęt zbierany od mieszkańców, raz w roku w wyznaczonym terminie
(sprzęt musi być zgromadzony oddzielnie)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry


ul. Wolności 133

42-460 Mierzęcice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (poz. 118) w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zamieszczonym w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. Wyżej wymieniony rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Wobec powyższego wszelkie wnioski rejestrowe wraz z opłatami należy kierować do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.