System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Sprawozdawczość

 

Sprawozdawczość podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynikająca z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) wprowadziła zmiany w zakresie sprawozdawczości podmiotów odbierających odpady komunalne oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania półrocznych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy tj.:

  • za I półrocze - do 31 lipca;
  • za II półrocze - do 31 stycznia;


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ww. ustawy, jest obowiązany zamieścić w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok, także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek wykazać w sprawozdaniu szczegółowe informacje określone w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sprawozdaniu podaje także liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, w wyżej wskazanych terminach, sprawozdania zerowe.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, tj.:

  • za I kwartał - do 30 kwietnia;
  • za II kwartał - do 31 lipca;
  • za III kwartał - do 31 października;
  • za IV kwartał - do 31 stycznia.


Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek w sprawozdaniu wykazać szczegółowe informacje określone w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 roku określił wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust.1 i art. 9o ust.1 kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach (art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.