System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Publicznie dostępny wykaz danychUdostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie określone zostało ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

 

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku:

 1. Na wniosek osoby zainteresowanej
 2. Na stronach internetowych organów administracji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):
   • w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się obligatoryjnie dokumenty i rejestry wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

   • na stronach BIP organów administracji udostępniany jest Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obejmujący spis i treść tzw. kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów zawierający opis przedmiotu dokumentu wraz z określeniem miejsca ich przechowywania i odniesieniem do dokumentów powiązanych.

 

Zasadą jest udostępniane informacji o środowisku na pisemny wniosek (są jednak wyjątki), przy czym zgodnie z art. 13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227) od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

We wniosku o udostępnienie informacji powinien być jasno określony zakres informacji i oczekiwana forma udostępnienia.

 

W pewnych sytuacjach organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, np. jeżeli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się oraz w sytuacji, gdy wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. Odmowa następuje w drodze decyzji organu administracji. Ograniczenia udostępniania informacji o środowisku uregulowane zostały w art. 16 ust. 1 ustawy.

 

Z art.16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wynika że nie udostępnia się informacji dotyczących:

 1. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 2. dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 3. dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju
 4. informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania,
 5. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa;
 6. obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Ponadto ograniczeniem udostępniania informacji o środowisku są inne prawa osób trzecich, wynikające z innych ustaw. Chodzi tu o informacje dotyczące:

 1. danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną – ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.);

 2. spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.);

 3. danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1. przekazanie informacji następuje ustnie lub
 2. informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

 

Udostępnienie jest płatne w sytuacji, gdy:

 1. informacje wymagają wyszukania,
 2. sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
 3. następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np.elektroniczną na płycie CD)
 4. organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

 

Sposób zgłaszania i terminy realizacji wniosków o udostępnienie informacji o środowisku

 

 


 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie stanowi zbiór kart informacyjnych opisujących poszczególne dokumenty oraz miejsce przechowywania danego dokumentu.

 

Wzory kart określało do 15 listopada 2010r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827). Karty (A-I) są charakterystyczne dla opisu danego rodzaju dokumentu, np.karty typu B – zawierają opis decyzji lub postanowień oraz wskazań lokalizacyjnych, karty typu D opisują dokumenty stanowiące polityki, strategie, plany lub programy.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w wykazie umieszczone zostały dane o następujących dokumentach:

  1. Wnioski (karty A) i decyzje (karty B) dotyczące:
   • zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk da bezdomnych zwierząt,

   • czasowego odebrania okrutnie traktowanego lub zaniedbywanego zwierzęcia właścicielowi,

   • zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

   • zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

   • wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia  i za niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

   • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.


  2. Postanowienia (karty B) oraz raporty i analizy porealizacyjne (karty E) dotyczące planowanych przedsięwzięć, wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.:
   • postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu,

   • uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z organami ochrony środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


  3. Projekty dokumentów (karta C) i dokumenty (karta D) o charakterze polityk, strategii, programów i planów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, leśnictwa.
  4. Zgłoszenia instalacji (karta H), z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (jak przydomowe oczyszczalnie ścieków).
  5. Inne dokumenty (karta I) – dotyczące stanu elementów przyrodniczych, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki, działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.


Od dnia 16 listopada 2010r. obowiązuje nowe rozporządzenie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249). Jednocześnie utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2007r.

 

Informacje dotyczące prowadzonego wykazu:

 1. Wykaz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.mierzecie.bip.info.pl
 2. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.
 3. Osobą do kontaktu w sprawie wykazu jest Magdalena Adamczyk, telefon (32) 288 79 00 wew. 221.
 4. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ekoportal.pl


Pliki do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.