System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Informacje ogólne


Projekt  „Budowa  kanalizacji  wraz  z  przepompowniami  dla  Gminy  Mierzęcice”, realizowany  w  ramach  projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa” ma na celu stworzenie sieci kanalizacyjnej w gminie Mierzęcice.


Głównym celem, jaki postawiła przed sobą Gmina Mierzęcice, jest ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie  standardu  życia  oraz  warunków  prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców. Gmina chce osiągnąć to założenie poprzez realizację projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”. Zakłada on stworzenie sieci  kanalizacyjnych - systemu połączonych ze sobą przewodów, służących do odprowadzania ścieków do  oczyszczalni - w gminach Mierzęcice, Ożarowice oraz sołectwie Brynica gminy Miasteczko Śląskie, a także w strefie okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
 
Działania podejmowane w ramach projektu przynoszą zamierzone efekty. Wykonawcy uzyskali pozwolenia na budowę. Prace związane z budową kanalizacji rozpoczęły się w sołectwie Najdziszów na ulicach Topolowej i Tylnej, oraz w sołectwie Nowa Wieś na ulicy Wojska Polskiego.

Harmonogram projektu przewiduje zakończenie wszystkich prac do 31.12.2014 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 

Budowa oczyszczalni - informacje szczegółowe

W ramach zadania pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica”  -  zadanie nr 10:

Pozyskano oświadczenia właścicieli działek, upoważniające Wójta Gminy Ożarowice do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oczyszczalni, drogi do projektowanej oczyszczalni oraz  zjazdu z drogi gminnej.

 1. Starosta Tarnogórski wydał decyzję nr 1260/12 z dnia 10.09.2012 r. o pozwoleniu na budowę oczyszczalni, która uprawomocniła się 24.09.2012 r.
 2. W dniu 15.10.2012 r. złożono wniosek do Starostwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi do oczyszczalni oraz zjazdu z drogi gminnej.
 3. W dniu 04 i 23.10.2012 r. odbyły się spotkania z właścicielami działek w sprawie wykupu.
 4. W dniu  26.10.2012 r. przekazano teren budowy wraz z poleceniem inżyniera kontraktu rozpoczęcia robót.
 5. Obecnie w ramach budowy oczyszczalni realizowane są roboty ziemne oraz odwodnieniowe.

 


 

Co to jest kanalizacja sanitarna?

Sieć kanalizacji sanitarnej to system połączonych ze sobą przewodów, służący do odprowadzenia ścieków gospodarczo - bytowych z budynków do oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami zwanymi przepompowniami.

 

Dlaczego warto korzystać z kanalizacji?

 1. Kanalizacja to najprostszy i najwygodniejszy pod względem logistycznym, ale także ekonomicznym sposób odprowadzanie ścieków z budynku.
 2. Gromadzenie ścieków w szambie i ich wywożenie przez uprawnione podmioty to rozwiązanie niewygodne dla mieszkańców, a także generujące znacznie wyższe koszty niż eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

  Obecnie przy średnim miesięcznym zużyciu wody 10 m3 w gospodarstwie domowym - koszt wywozu nieczystości z szamba to od 130 - 260 zł / m-c.

  Wg aktualnych cen usług oczyszczalni w Pyrzowicach, koszt odbioru i oczyszczenia ścieków to  5,69 zł/m3, co przy  10 m3 daje kwotę 56,90 zł.

  A zatem jest to kwota kilka krotnie mniejsza niż usługa wozem asenizacyjnym.

  Po wybudowaniu kanalizacji cena oczyszczenia 1 m3 ścieków będzie tym mniejsza, im więcej będzie gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
 3. Kanalizacja to skuteczny sposób na redukcję ścieków oraz znaczne obniżenie ich szkodliwego wpływu na środowisko  i  zdrowie człowieka.
 4. Inwestycja w system kanalizacyjny przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy Mierzęcice dla nowych inwestorów, a także stanie się świadectwem jej rozwoju gospodarczego.

 

Dbałość o środowisko jest obecnie jednym z priorytetowych zadań krajów członkowskich UE, wśród nich także Polski. Od początku istnienia Unii Europejskiej zagadnienia ochrony środowiska, w szczególności ochrony wód, ich  jakości i ilości są przedmiotem  szczegółowych regulacji prawnych Wspólnoty.

Obecnie, zgodnie z dyrektywami UE budowa systemów kanalizacyjnych jest jednym z rozwiązań wspierających ochronę wód.

Budowa sieci kanalizacyjnej to nie tylko  projekt spełniający wymogi Unii Europejskiej, ale przede wszystkim inwestycja na rzecz ochrony środowiska  i  poprawy standardu życia.

Od 2015 roku wymagania środowiskowe ulegną znacznemu zaostrzeniu i będą stosowane kary za odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

Warto poszerzyć swoją wiedzę o projekcie pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” oraz poznać sprawdzone fakty o zaletach użytkowania sieci kanalizacyjnej.

 

Co należy wiedzieć?

Szczegółowe zasady korzystania z kanalizacji gminnej określa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Gmina Mierzęcice prowadzi intensywne starania by pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji.

Pozyskane z NFOŚiGW środki umożliwią obniżenie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych ponoszonych przez właścicieli posesji.

Obecnie średni koszt wybudowania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego o śr. 160 mm to około 250 zł., przy czym właściciel posesji może wykonać roboty ziemne i instalacyjne we własnym zakresie.

 


 

Poniżej publikujemy mapę terenów położonych w gminie Mierzęcice, które zostały objęte projektem „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno - ściekowa”

 

Aby pobrać mapę prosimy o kliknięcie na rysunku mapy.

 


 

Galeria zdjęć związanych z projektem

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.