Gminy Mierzęcice a podstawie uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr XLI/310/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Dokumenty do pobrania: