Ewakuacja polega na zorganizowanym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu do rejonów bezpieczniejszych. Informacja o przeprowadzeniu ewakuacji ludności zostanie przekazana poprzez rozplakatowane obwieszczenia i w komunikatach podawanych przez lokalne mass media.

Ewakuację  przewiduje się dla ludności obronnie i produkcyjnie niezaangażowanej.

 

Do tej grupy ludności zalicza się:

 • matki (opiekunów) z dziećmi do lat 8,
 • osoby w wieku poprodukcyjnym,
 • osoby chore i niepełnosprawne.

Ewakuację ludności opiera się o transport samochodowy (autobusowy), dopuszcza się również ewakuację mieszkańców własnymi pojazdami (samoewakuacja kierowana). Ludność ewakuuje się poprzez przygotowane wcześniej - punkty ewidencyjno załadowcze (PEZ), które są powiązane z miejscem zamieszkania.

W PEZ rejestruje się i wydaje karty ewakuacji osobom, którym przed zarządzeniem ewakuacji kart tych nie wydano. Karta ewakuacji ważna jest tylko z dowodem tożsamości. Kartę należy utrzymywać w ciągłej aktualności. Karta wraz z dokumentem tożsamości stanowi podstawę do wydania przysługujących świadczeń.

W PEZ informuje się również ludność o organizacji ewakuacji oraz kieruje do miejsc, z których następnie odjeżdża do zorganizowanych miejsc przeznaczenia. W punktach tych udziela się też zezwolenia na opuszczenie rejonu ewakuacji własnym środkiem transportowym (jeśli wcześniej nie dokonano tej czynności). Każda ewakuowana osoba może zabrać nie więcej niż 60 kg bagażu, w tym powinna zabrać żywność na okres 3 dni. Do transportu bagaży tych osób zaplanowano dodatkowe pojazdy samochodowe.

Ludność opuszczająca swoje dotychczasowe miejsca zakwaterowania powinna wyłączyć urządzenia domowe, wyłączyć dopływ wody, gazu i energii elektrycznej, pozamykać okna i drzwi. W nowych miejscach zakwaterowania zabezpieczenie socjalno-bytowe organizują lokalni szefowie OC i szef OC województwa. W razie wprowadzenia systemu reglamentowania zaopatrzenia, terenowa administracja samorządowa wydaje ewakuowanej ludności bony (talony) na podstawie odcinków „B” kart ewakuacji.

 

Pamiętaj do ciebie należy:

 • słuchać komunikatów i stosować się do nich,
 • omówić z domownikami sposób ewakuacji stosownie do rodzaju zagrożenia (ustalić miejsce ewakuacji, miejsce spotkania, sposób komunikowania się i adresy osób (krewnych i przyjaciół) w przypadku rozdzielenia się, czym się ewakuować itp.),
 • zgromadzić zestaw rzeczy niezbędnych do  przetrwania (żywność, lekarstwa, odzież, itp.),
 • napełnić bak swojego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w czasie katastrofy.

 

Po ogłoszeniu ewakuacji:

 • udaj się we wskazane Ci miejsce. W większości przypadków będzie to najbliżej położony (poza obszarem zagrożenia) obiekt szkolny  lub remiza ochotniczej straży pożarnej:
 • wykorzystuj zalecane drogi,
 • nie korzystaj ze skrótów ponieważ mogą być one zablokowane,
 • bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane,
 • trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych,
 • zasięgaj informacji od służb porządkowych i ratowniczych:  policji, straży pożarnej, służb medycznych i stosuj się bezwzględnie do ich poleceń,
 • wszystkich poleceniach związanych z ewakuacją niezwłocznie informuj pozostałe osoby będące z Tobą.