Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w formie wspierania wykonania zadania.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 23 września 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Szczepienia profilaktyczne” wpłynęła 1 oferta.

Zadanie obejmuje szczepienia profilaktyczne w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Zadanie skierowane jest dla dziewcząt w wieku 12-14 lat mieszkających na terenie Gminy Mierzęcice. Jego celem jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia dziewcząt zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi: 35 000,00 zł.  

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonej oferty. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r.. poz. 1057 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i są uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 711 ze zm.). Oferta była oceniana w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

W wyniku oceny formalnej złożona oferta spełniła wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu.

Oferta została dopuszczona do oceny merytorycznej, została pozytywnie oceniona i uzyskała rekomendację do dofinansowania.

Biorąc pod uwagę otrzymaną punktację oraz dostępne środki na realizację zadania publicznego dotacja została przyznana w następującej wysokości:

Zadanie:

„Szczepienia profilaktyczne”

  1. Zakład Opieki Zdrowotnej Marcjan Latos– kwota dotacji 35.000,00 zł.