07 lipiec 2011

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 

Do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczy jedynie sam fakt zaprzestania produkcji, świadczenia usług czy sprzedaży towarów. Niezbędne jest formalne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1, który kieruje do organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej .

Organ ewidencyjny następnie powiadamia urząd skarbowy, ZUS oraz Urząd Statystyczny. Powyższy formularz pełni bowiem jednocześnie funkcję wniosku o wykreślenie z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny), zgłoszenia aktualizacyjnego o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Urząd Skarbowy), zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS lub KRUS).

Wpis podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku:

  1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
  2. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  3. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
  4. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia  wykonywania działalności gospodarczej
  5. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących cudzoziemcom;
  6. Gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa .

 

Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.