System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim

Logo artykułuPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuuje realizację projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy.

 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku* życia pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.

Wartość projektu: 8.235.690,60 złotych, w tym 6.941.040,00 wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 663 osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Będzin, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (w tym co najmniej 8 osób z niepełnosprawnościami i 130 osób długotrwale bezrobotnych), należące do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

  1. Pośrednictwo pracy – 663 osoby;
  2. Staże – 530 osób, w tym 420 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 40 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
  3. Bony na zasiedlenie - 20 osób;
  4. Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 102 osoby;
  5. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 11 osób.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 17% uczestników z niepełnosprawnościami, 48% osób o niskich kwalifikacjach, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 110

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.
*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia  tj. osoby do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.