System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Powszechna akcja odszczurzania

Logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 8 marca 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz.1875 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151), art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3512 z dnia 27 czerwca 2016 r.) zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 września 2017 r. (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 5137 z dnia 2 października 2017 r.) w związku z pisemnym wystąpieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej Nr NS/EP/0612.138/2018 z dnia 26.02.2018 r.


podaje się do publicznej wiadomości
informację o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice
powszechnej akcji odszczurzania

 1. Termin przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania ustala się w dniach od 4 kwietnia do 24 kwietnia  2018 r.
 2. Akcja odszczurzania poprzedzona jest akcją porządkową, mającą na celu uporządkowanie wszystkich posesji na terenie Gminy Mierzęcice tak, aby pozbawić gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.
 3. Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
 1. deratyzacji   podlegają   obszary   zabudowane   budynkami   jednorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej,np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny, obiekty gastronomiczne oraz obszary skoncentrowanego budownictwa wielolokalowego,
 2. akcja   powszechnego odszczurzania  polega   na   jednoczesnym wyłożeniu trutki  przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, obiektach  handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, obiektach opieki zdrowotnej, przedszkolach i  szkołach, a  także na terenach gospodarstw rolnych,
 3. wszyscy   właściciele,   administratorzy,   zarządcy   i   użytkownicy obiektów   zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki. Wykonując czynności związane z odszczurzaniem, należy przestrzegać zaleceń zgodnych z instrukcją na opakowaniu,
 4. w dniach od 4 kwietnia do 24 kwietnia 2018 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach i na strychach itp., uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie. Po 24 kwietnia 2018 r. należy zebrać resztki trutki. Padłe na skutek akcji gryzonie winny zostać zutylizowane,
 5. wszystkie osoby przeprowadzające akcję odszczurzania są zobowiązane do podjęcia czynności zabezpieczających, a w szczególności powinny:
 • nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz pouczyć je o niebezpieczeństwie zatrucia trutką,
 • zwierzęta i ptactwo domowe w czasie akcji odszczurzania należy trzymać w zamknięciu
 • w miejscu, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.


Przeprowadzone zabiegi deratyzacyjne należy udokumentować w formie protokołu zawierającego informacje o terminie i przebiegu zabiegu deratyzacyjnego oraz dostarczyć do Urzędu Gminy Mierzęcice, w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji odszczurzania.

Nadzór nad akcją i kontrolę jej wykonania przeprowadzać będzie Wójt Gminy Mierzęcice oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.