System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Rewitalizacja i odbudowa linii kolejowej nr 182 – zgromadzenie materiału dowodowego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska obwieszczeniem z dnia 4 listopada 2016 r. poinformował, że na wniosek Pani Ewy Makosz, działającej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.


W toku prowadzonego postępowania (dnia 29.11.2016 r.), organ prowadzący wystąpił do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu i Zawierciu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Pomimo opinii inspekcji sanitarnych, wyrażających stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem z dnia 22.12.2016 r. znak: WOOŚ.4201.4.2016.AS2.6 został nałożony na Inwestora obowiązek przeprowadzenia takiej oceny (w postanowieniu określony został zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiesił przedmiotowe postępowanie (wedle art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

W związku z nałożonym obowiązkiem, Inwestor przeprowadził spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin, w których ma zostać zrealizowane zamierzenie inwestycyjne. Celem spotkań było przedstawienie informacji dotyczącej planowanej inwestycji. W Gminie Mierzęcice spotkanie odbyło się dnia 22.02.2017 r. w siedzibie OSP Mierzęcice II.

Z uwagi na przedłożenie przez Inwestora raportu, sporządzonego przez Multiconsult Polska Sp. z o.o. , postanowieniem z dnia 25 maja 2017 r. zostało podjęte postępowanie.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22.

W dniu 9 sierpnia 2017 r., na podstawie art. 77 ust 1 pkt 2 w/w ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił o wyrażenie opinii do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, o których mowa wyżej, jednocześnie podając do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych w ramach udziału społeczeństwa.

W świetle przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (art. 36). Przeprowadzenie rozprawy stanowi jeden ze środków gwarantujących społeczeństwu czynny udział w postępowaniu.

Rozprawa został przeprowadzona w dniu 3 listopada 2017 r., w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wobec zgromadzonego materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że przed wydaniem decyzji, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od dnia dokonania zawiadomienia (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” zostanie zakończone w terminie do 30 listopada 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.32 z dnia 6 listopada 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 06.11.2017r.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.32 z dnia 6 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.