System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Logo artykułuKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (dzieci z Zespołem Aspergera lub Autyzmem) - psychologa, logopedę, terapeutę SI.

 

 1. Charakter umowy:
  umowa zlecenie
 2. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice,
 3. Ogólny zakres wykonywania czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
  1. kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
  2. rehabilitacja i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.
 4. Wymagania niezbędne:
  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
   1. Szpitalu psychiatrycznym,
   2. Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   3. Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
   4. Ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
   5. Zakładzie rehabilitacji,
   6. Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostkach,
  2. Nieposzlakowana opinia,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętności skutecznego komunikowania się,
  2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
  3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi,
  4. Zrównoważenie emocjonalne,
  5. Odporność na stres .
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum Vitae (CV),
  2. List motywacyjny,
  3. Kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
  4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
  5. Pisemna oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie OPS w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub przesłać pocztą (adres jw.) w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do OPS w Mierzęcicach).

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik OPS w Mierzęcicach będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%.


Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


Kierownik OPS
Mariola Niedbał

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.