System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Pomoc społeczna

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Pomoc społeczna
Opublikowano Super User


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
  • osoby wymagającej opieki,
  • rodziców osoby wymagającej opieki,
  • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
  • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
  • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką  opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

 2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
  • osoby wymagającej opieki,
  • małżonka osoby wymagającej opieki,
  • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
  • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką  opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także  pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodziniezastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby  wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia  pielęgnacyjnego,
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo,w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć :

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy;
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny o  dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o  wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • umowę dzierżawy — w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w  posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w  związku z  pobieraniem renty określonej w  przepisach o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z  Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych — w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  • w  przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o  całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a  także o  wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z  wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w  szczególności w  związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w  przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • kartę pobytu — w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w  związku z  okolicznością, o  której mowa w  art.  53 ust.  1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012r. poz. 589 i 769), lub w  związku z  uzyskaniem w  Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • zaświadczenie albo oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o  liczbie dni w  tygodniu, w  których korzysta w  niej z  całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z  całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
  • inne dokumenty i  oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Świadczenie pieniężne

Kategoria: Pomoc społeczna
Opublikowano Super User

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej przesłanki uzasadniającej przyznanie pomocy.

 

Zasiłek stały.

Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Niezdolność do pracy z powodu wieku oznacza ukończenie przez kobietę 60. roku życia, przez mężczyznę 65. roku życia, natomiast całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Zasiłek okresowy.

Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenie służy zaspokojeniu niezbędnej potrzeby, którą zgłasza osoba lub rodzina potrzebująca pomocy. Świadczenie przyznawane jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, obuwia, środków czystości, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

 

Świadczenie pieniężne na zakup żywności wg Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Świadczenie na każdego członka rodziny, przyznawane osobie lub rodzinie, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Dodatki mieszkaniowe

Kategoria: Pomoc społeczna
Opublikowano Super User

 

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Mierzęcice mieszkający w lokalach komunalnych, spółdzielczych, własnościowych, jak i prywatnych. Głównymi kryteriami przyznania pomocy jest niski dochód, metraż zajmowanego lokalu, a także tytuł prawny do lokalu.

 Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego

I. Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

II. Dochód na osobę

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku 

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm.).

Uwaga: Od dnia 1.03.2012 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 799,18 zł.

III. Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 1. 30 % albo
 2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:

 1. czynsz,
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 5. inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 6. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości,
 2. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.


Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne. Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków, uwzględnia się tylko wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 2. 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
 3. 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu),
 2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową,
 4. informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

 

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 1. podania aktualnego numeru konta bankowego
 2. podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego,
 3. wypełnienia druku "Informacja zarządcy" dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć także:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego,
 2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 3. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 4. emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
 5. alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych
 6. PUP - zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Termin i sposób załatwiania:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Swiadczenia niepieniężne

Kategoria: Pomoc społeczna
Opublikowano Super User

Usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobie samotnej w miejscu zamieszkania, która nie jest w stanie sama funkcjonować w środowisku. Indywidualnie ustala się rodzaj i zakres usług, liczbę godzin oraz odpłatność za przyznane usługi.

 

Praca socjalna.

Praca socjalna jest kluczowym świadczeniem realizowanym w ramach pomocy społecznej mającym na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Istota pracy socjalnej polega na rozwinięciu lub wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. Jest świadczeniem realizowanym bez względu na posiadany dochód.

 

Finansowanie obiadów wg Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Świadczenie przyznawane dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjum. Warunkiem jest dochód nie przekraczający 150 % kryterium dochodowego rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne

Kategoria: Pomoc społeczna
Opublikowano Super User

 

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, natomiast od dnia 1 lipca 2013r. w wysokości 620 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 3. nie ma osób - opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w trakcie trwania nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia


Do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
 3. zaświadczenie albo oświadczenie, placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o  liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z  całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym;
 4. inne dokumenty i  oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.