System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Ochrona Środowiska

Czystsze powietrze

Kategoria: Ochrona Środowiska
Opublikowano Super User


Często w okresie jesienno - zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Wbrew pozorom metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, ze względu na niską wydajność energetyczną śmieci, oraz może stać się przyczyną poważnych i „kosztownych" kłopotów.

Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji pieców domowych jest niska temperatura spalania, która oscyluje w granicach od 200 do 500 stopni C. Z tego powodu w trakcie spalania odpadów wydzielają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje takie jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, dioksyny, furany!

Ponadto spalane w piecach domowych śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar domu!

 

Bezpieczne spalanie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. Rozkładają one i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.


Zagrożenia

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.


Regulacje prawne

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.

Statystycznie każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów rocznie. To dużo. Problemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy z odpadami. Chcemy pozbywać się ich w sposób efektywny i co najważniejsze bezpieczny. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach zwanych potocznie spalarniami.


Pamiętajmy!

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 
Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

Prawo zabrania spalania w piecach domowych i kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady z kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki,
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

 

Palenie śmieci w domu jest: niebezpieczne i kosztowne.
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów!

 

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).


Pomocne linki:

Punkt zbierania odpadów

Kategoria: Ochrona Środowiska
Opublikowano Super User

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Mierzęcice (PSZOK).

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mierzęcice Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133. Punkt prowadzony jest przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.


Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00.


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte świetlówki,
 • zużyte opony. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady biodegradowalne w tym odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.  


Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


Dodatkowo przypominamy, że:

 • meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości  -  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w roku.  Szczegółowe  informacje  o terminach  zbiórki  podane będą do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Mierzęcice,
 • selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, a także odpady ulegające  biodegradacji , gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są w ilości 1 m3 rocznie na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielolokalowej - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 3,
 • pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach. Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę remontowo-budowlaną. Odpady te nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz gminy.

 


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), nakłada pewne obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych są zobowiązani do oddania zużytych urządzeń zbierającym tego typu sprzęt oraz mogą oddać zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu w pojemnikach służących do zbiórki odpadów komunalnych.


Sprzedawcy detaliczni i hurtowi  sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zbierający zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny są zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.


Ponadto zbierający sprzęt są zobowiązani do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi) gminy, na terenie której działają, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

 • nazwę i adres siedziby firmy lub imię i nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,
 • adres punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym również punktów sprzedaży sprzętu.


Wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który winien być zbierany zgodnie z powyższymi zasadami, wyszczególniono w załączniku nr 1 do cytowanej ustawy.

Stosownie do zapisów art. 84 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 
WYKAZ

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mierzęcice

 

Nr

Nazwa i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rodzaj zbieranego
sprzętu

 Numer rejestrowy
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry

Zużyty sprzęt zbierany od mieszkańców, raz w roku w wyznaczonym terminie
(sprzęt musi być zgromadzony oddzielnie)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

E0001252Z

2

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry


ul. Wolności 133

42-460 Mierzęcice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.


E0001252Z

 

Dodatkowo informujemy, że Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Terminy odbioru odpadów segregowanych oraz zmieszanych w 2019 roku

Kategoria: Ochrona Środowiska
Opublikowano Super User

 

HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

Mierzęcice

Ulice: Wolności, Bankowa, Kościuszki, Widokowa, Głowackiego, Księdza Zasadzina, Gminna, Południowa

28.01

25.02

25.03

20.04

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11

2.12

30.12

-

Ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna

2.01

29.01

26.02

26.03

23.04

21.05

18.06

16.07

13.08

10.09

8.10

5.11

3.12

31.12

Ulica: Radosna

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

-

 

Nowa Wieś

Ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Zacisze

25.01

22.02

22.03

19.04

17.05

14.06

12.07

9.08

6.09

4.10

2.11

29.11

28.12

Ulica: Południowa

28.01

25.02

25.03

20.04

20.05

17.06

15.07

12.08

9.09

7.10

4.11

2.12

30.12

 

Najdziszów, Zawada, Sadowie, Targoszyce

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

 

Boguchwałowice

4.01

31.01

28.02

28.03

25.04

23.05

21.06

18.07

16.08

12.09

10.10

7.11

5.12

Aleje I - XX

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

 

Toporowice

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Słoneczna

7.01

4.02

4.03

1.04

27.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

14.10

9.11

9.12

Ulice: Młyńska, Podgórna, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona, Targowa, Cicha, Polna, Podbiele, Spokojna, Stawowa, Szeroka, Rukoli

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

 

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

 

Zawada

Ulica: Nowowiejska

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Najdziszów

Ulice: Topolowa, Tylna

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Sadowie

Ulica: Daleka

7.01

4.02

4.03

1.04

27.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

14.10

9.11

9.12

Ulica: Dworska, Zjazdowa

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulica: Krótka

17.01

14.02

14.03

11.04

9.05

6.06

4.07

1.08

29.08

26.09

24.10

21.11

19.12

 Ulica: Krótka 14A

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Targoszyce

Ulica: Kościelna

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Toporowice

Ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Źródlana

7.01

4.02

4.03

1.04

27.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

14.10

9.11

9.12

Ulica: Dolna, Mostowa

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

Ulice: Łąkowa, Mostowa (14D, 14F, 16A, 16B, 25A), Ogrodowa, Dąbrowska 4A

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Boguchwałowice

Ulice: Biała, Buczka, Parkowa, Jana Pawła II, Niepodległości

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulice: Aleje, Astrów, Bażantów, Biwakowa, Bocianów, Błękitna, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Fiołków, Grabowa, Górna, Jarzębinowa, Jaskółek, Jastrzębia, Kaczeńców, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolorowa, Kormoranów, Krokusów, Kukułek, Leszczynowa, Modrzewiowa, Nadbrzeżna, Nasturcjowa, Niepodległości (8, 12), Parkowa (49, 62D), Pierwiosnków, Poprzeczna, Sokołów, Skowronków, Słowików, Stokrotek, Szafirowa, Szpaków, Tęczowa, Tulipanów, Turkusowa, Wakacyjna, Wierzbowa

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

13.06

11.07

8.08

5.09

3.10

31.10

28.11

27.12

 

Mierzęcice

Ulice: Gminna, Wolności

4.01

31.01

28.02

28.03

25.04

23.05

21.06

18.07

16.08

12.09

10.10

7.11

5.12

Ulice: Bankowa, Boczna, Kościuszki, Radosna, Szkolna (3, 9, 7A, 11), Wolności (10A, 66, 82, 82A, 84, 86, 88, 90, 103B, 129), Księdza Zasadzina, Południowa (5, 7)

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

Ulice: Głowackiego, Widokowa

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

Ulica: Szkolna

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulice: Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Wspólna

10.01

7.02

7.03

4.04

2.05

30.05

27.06

25.07

22.08

19.09

17.10

14.11

12.12

 

Nowa Wieś

Ulice: Południowa (22), Wojska Polskiego, Zawadzkiego, Strażacka

17.01

14.02

14.03

11.04

9.05

6.06

4.07

1.08

29.08

26.09

24.10

21.11

19.12

Ulice: Wojska Polskiego (43A, 52A), Zawadzkiego (147C, 147D)

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

13.06

11.07

8.08

5.09

3.10

31.10

28.11

27.12

Ulice: Zacisze (6)

5.01

1.02

1.03

29.03

26.04

24.05

22.06

19.07

17.08

13.09

11.10

8.11

6.12

 

Przeczyce

Ulice: 21 Stycznia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Polna, Szeroka, Tysiąclecia, Zarzeczna, Zielona

3.01

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

17.07

14.08

11.09

9.10

6.11

4.12

Ulica: Targowa

8.01

5.02

5.03

2.04

29.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

12.11

10.12

Ulica: Cicha

9.01

6.02

6.03

3.04

30.04

29.05

26.06

24.07

21.08

18.09

16.10

13.11

11.12

Ulica: Młyńska (2), Polna (34E, 37A), Rukoli (3, 4), Słoneczna, Spokojna, Stawowa, 21 Stycznia (121, 201, 215, 245), Zarzeczna (5)

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

13.06

11.07

8.08

5.09

3.10

31.10

28.11

27.12

 

Mierzęcice Osiedle - wywóz dwa razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i czwartek


Ponadto informujemy, że z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe
odpady komunalne (zmieszane i segregowane) odbierane są w każdy poniedziałek
w okresie od maja do września, w miesiącach kwietniu i październiku co dwa tygodnie,
w pozostałym okresie raz w miesiącu (zgodnie z powyższym harmonogramem).

Sprawozdawczość

Kategoria: Ochrona Środowiska
Opublikowano Super User

 

Sprawozdawczość podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynikająca z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) wprowadziła zmiany w zakresie sprawozdawczości podmiotów odbierających odpady komunalne oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania półrocznych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy tj.:

 • za I półrocze - do 31 lipca;
 • za II półrocze - do 31 stycznia;


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ww. ustawy, jest obowiązany zamieścić w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok, także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek wykazać w sprawozdaniu szczegółowe informacje określone w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sprawozdaniu podaje także liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, w wyżej wskazanych terminach, sprawozdania zerowe.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, tj.:

 • za I kwartał - do 30 kwietnia;
 • za II kwartał - do 31 lipca;
 • za III kwartał - do 31 października;
 • za IV kwartał - do 31 stycznia.


Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek w sprawozdaniu wykazać szczegółowe informacje określone w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 roku określił wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust.1 i art. 9o ust.1 kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach (art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik

Utrzymanie czystości na terenie gminy Mierzęcice

Kategoria: Ochrona Środowiska
Opublikowano Super User

 

Gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz od 2015 roku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku.

Właściciele pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady (nie objętych gminnym systemem) są obowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, tj. wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice właściciele wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady, są obowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych polega na segregowaniu odpadów komunalnych na następujące frakcje:

 • papier i tektura
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • bioodpady,
 • zużyte świetlówki.

 Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice, w zakresie dotyczącym nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 • Usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia, bądź wypływu ze zbiornika, w sposób wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w zbiorniku. Opróżnianie szamba powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.
 • Posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą oraz przechowywania dowodów uiszczania opłat za te usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego. Wywozu nieczystości płynnych z szamb może dokonywać jedynie wyspecjalizowany przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta Gminy Mierzęcice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Jeśli dany teren jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych dotąd w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są przyłączyć budynek mieszkalny do sieci kanalizacyjnej na własny koszt. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z zarządzającym siecią. W przypadku Gminy Mierzęcice jest nim Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 133.


Niestety niektórzy zamiast legalnie wywozić nieczystości z przydomowego szamba do oczyszczalni ścieków, wolą je pod osłoną nocy wylewać na okoliczne działki. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest nielegalne! Zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, rowów bądź wylewanie ich na polach razem z gnojówką i gnojowicą.

Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Dlatego też Policja ma obowiązek zareagować, a Gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości.

Tego typu ścieki to nie nawóz, który można wylać na pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to przede wszystkim siedlisko wirusów i bakterii bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E. Coli i Salmonella oraz cała masa różnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wodę do picia mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.

Pamiętajmy, że konsekwencji i skutków wylewania ścieków do gruntu nie widać od razu, ale wcześniej czy później do nas wrócą i odczuwać je będziemy my, nasi sąsiedzi a przede wszystkim nasze dzieci. Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę?

W związku z licznymi skargami odnośnie nielegalnych zrzutów ścieków, informujemy mieszkańców, że będą przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.